Základní škola a mateřská škola Barrandov

COVID-19

Zásady práce během distanční výuky naleznete zde.

Návody, jak pracovat v distanční výuce s aplikací Teams:

Teams z pohledu studenta

Teams – zadání a úkoly

Jak zvládnout intenzivní pobyt doma s vlastními dětmi a zachovat si úsměv na tváři? Tipy najdete zde.

Chcete se vrátit co nejdříve do školy za kamarády, do práce za kolegy? Dodržujte zásady 3R: rouška, mytí rukou, rozestupy.

 

Jste zaměstnanci IZS nebo sociálních služeb?

Naše škola zajišťuje pro vaše děti ve věku 6 – 10 let péči během pracovních dnů. Pokud máte o tuto službu zájem,  je možno se přihlásit pouze prostřednictvím vašeho zaměstnavatele na MHMP, který předává informaci škole. Dopoledne pomůžeme dětem s distanční výukou a odpoledne pro ně zajistíme volnočasové aktivity. Oběd je samozřejmě zajištěn ve školní jídelně.

Aktuální informace – 27.12. – 22.1. 2021

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedení stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze:

děti z MŠ

žáci přípravné třídy

žáci 1. a 2. tříd

Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu:

třídy A   – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

Školní družina bude v provozu.

Nárok na ošetřovné – informace naleznete zde

Školní jídelna

  • pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. tříd běžným způsobem (obědy mají přihlášeny)
  • pro cizí strávníky pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. (je třeba se přihlásit)
  • pro žáky na distanční výuce od 11.30 h.  do 14.00 hod. (je třeba se přihlásit)

Nadále musí být žáci ZŠ vybaveni rouškami. Prosíme také vhodné oblečení na pro pobyt venku a teplé oblečení také do třídy, budeme často větrat.

 

 

Aktuální informace od 14.12.: 

  1. stupeň má běžnou výuku

9. třídy chodí do školy pravidelně každý týden

6. – 8. třídy chodí do školy střídavě – rotační výuka: v týdnu od 14. do 18. 12. budou ve škole 6.A, 6.C,         8.A, 8.C. , zbylé třídy mají rotační výuku

Stále platí pravidlo platné pro 1. i 2. stupeň:  děti se setkají před školou v níže uvedený čas – 2. stupeň chodí do šaten, 1. stupeň počká na svou paní učitelku u stromu s číslem svého ročníku:

třídy A  – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

 

 

Organizace výuky od 14.10. 2020 – do odvolání, dle informací vlády ČR. 

Od 14.10. 2020 probíhá vládou nařízená POVINNÁ distanční výuka pro všechny žáky základních škol. Naši učitelé připravují pro děti samostatnou práci a videokonference – na 1. stupni v režimu, který oznámí rodičům, na 2. stupni v rámci běžného rozvrhu hodin. Videokonference probíhají v prostředí Teams, aplikace MS Office 365. Pokud máte potíže s heslem, kontaktujte zástupce ředitelky školy Mgr. Tomáše Severu, severa@zsbarr.cz , tel. 704600921. V případě jiných potíží se obracejte prosím na daného učitele. Rozvrhy videokonferencí pro jednotlivé třída naleznete zde.

Žáci si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 11 h. do 14.00 h.

Žáci se mohou účastnit on-line aktivit školní družiny v čase 13.30 – 14.30 h. – pozvánky jsou družinářům zasílány do aplikace Teams. Žáci, kteří nedocházeli do školní družiny, ale chtěli by se účastnit těchto aktivit, se mohou hlásit na stellova@zsbarr.cz

Od 26.10. do 30.10. distanční výuka neprobíhá, dle pokynů MŠMT.

Informace k poskytování OČR naleznete na tomto odkazu:  https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Organizace výuky 12.10. – 30.10. 2020

Vzdělávání v MŠ,  přípravné třídě a na 1. stupni proběhne od 12.10. do 23.10. beze změn, pokračujeme jako doposud.
Výuka 2. stupně se bude dělit  na distanční a prezenční výuku:

12. – 16.10. prezenční výuka 6. a 7. ročníku, distanční výuka 8. a 9. ročníku

19. – 23. 10. prezenční výuka 8. a 9. ročníku, distanční výuka 6. a 7. ročníku

26. – 30.10. bude škola žákům uzavřena (bez výuky), včetně družiny. V tuto dobu bude mimo provoz i školní jídelna.

Poznámka k prozatímní POVINNÉ distanční výuce: výuka bude časově organizována jako běžný rozvrh ve škole, učitelé budou informovat o zadávání práce prostřednictvím modulu Komens v Bakaláři. Žáci na distanční výuce (12.-16.10. 8. a 9. ročník, 19. – 23.10. 6. a 7. ročník) budou moci odebrat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. Nebudou moci obědvat v jídelně.

 

 

S platností od 18.9. od 18 h. je třeba se řídit v budově školy následujícími pokyny MŠMT:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň základních škol  (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranné prostředky úst, ideálně roušky, jsou  ve společných vnitřních prostorách povinné.  Žáci, kteří nebudou disponovat ochranným prostředky, nebudou moci vstoupit do školy. Zároveň prosíme  dodržování bezpečné vzdálenosti, zvláště ve školní jídelně. Vnímejme to jako akt ohleduplnosti k druhým a solidarity. V případě, že nošení roušky je pro vašeho potomka ze zdravotních důvodů nemožné, kontaktujte třídního učitele.

Všechny třídy, toalety a umývárna v jídelně jsou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými utěrkami. Neodnášejte je prosím, slouží všem.

Školní kroužky jsou z důvodu epidemiologické situace na základě doporučení MŠMT v 1. pololetí zrušeny.

Plánované školy v přírodě zrušeny nejsou – vysvětlení zde.

Má vaše dítě sebemenší příznaky virového nebo bakteriálního onemocnění?

Neposílejte je do školy. Pokud se nejedná přímo o příznaky onemocnění koronavirem COVID-19, které může ohrozit ostatní, ohrožujete oslabený organismus svého vlastního dítěte. Písemně je omluvte do 9.00 hod. na sekretariat@zsbarr.cz a nechejte je doma pár dnů odpočívat s cílem posílení imunity.

V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění při příchodu do školy, bude vráceno zákonnému zástupci. Pokud nebude přítomen na místě nebo se nevolnost či jiné příznaky projeví během vyučování či pobytu v družině, budeme zákonné zástupce  kontaktovat, aby si ho vyzvedli. Dítě bude mezitím umístěno do izolační místnosti, která je k tomuto účelu vyhrazena.

Máte podezření na onemocnění COVID-19 ve svém blízkém okolí?

Konzultujte svůj postup s lékařem a Krajskou hygienickou stanicí.

Aktuální informace zde.

Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení, jsou pro nás i vaše děti nezbytné.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Distanční výuka pro 3. a vyšší ročníky ZŠ pokračuje do 22.1.2021

8. 1. 2021

Z rozhodnutí MŠMT a v souladu s epidemiologickými opatřeními bude i nadále pokračovat výuka stejnou formou a způsobem jako byla organizována pro období 27.12. 2020 – 10.1. 2020. Mateřská škola tedy bude v běžném provozu za dodržení všech hygienických opatření. Žáci 1. a 2. tříd budou docházet do školy a mohou využít provozu družiny s… Více

Mimořádné třídní schůzky formou videokonferencí

7. 1. 2021

Vážení rodiče, distanční výuka již probíhá několikátý měsíc a ještě pár týdnů bude trvat. Jistě jsou témata, která vás v souvislosti s ní a se studiem vašich dětí zajímají. Nepochybně si kladete otázky, u kterých odpovědi nejsou jednoznačné. Přijďte sdílet své pocity a zkušenosti mezi sebou a s třídními učiteli vašich dětí. Zveme vás na… Více

Jak bude vypadat vyučování po vánočních prázdninách?

26. 12. 2020

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedením stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze: děti z MŠ žáci přípravné třídy žáci 1. a 2. tříd Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu: třídy A   – 7.50 h. třídy B – 7.55 h.… Více