Medvídkova nemocnice Vynášení Mořeny Jak bydlí včeličky Masopustní rej Keramická dílna Vynášení Mořeny Zahradní slavnost s opékáním buřtů Ferda a pasování školáků Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Dvouleťáci odpočívají Dvouleťáci cvičí jógu Hasiči Zoo Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova


Řádné volby do školské rady 2017 - 2020

Vloženo 09. 06. 2017


Volby do školské rady pro roky 2017 - 2020

Vloženo 9. 6. 2017

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013 vyhlašuji řádné volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.

Přihlášky
Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (zákonný zástupce nezletilých žáků, pedagogický pracovník). Kandidát může navrhnout i sám sebe (kromě ředitele školy). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. (Lze použít tiskopis uvedený v příloze. Pokud bude zaslán e-mailem návrh na stanoveném formuláři, musí následně doručit škole formulář podepsaný, nebo odeslat e-mailem naskenovaný formulář s podpisem kandidáta i navrhovatele.). Návrh voleného kandidáta - zákonného zástupce nezletilých žáků   ZDE.

Zákonní zástupci nezletilých žáků
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad zákonných zástupců do 30. 6. 2017. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy.
Pedagogičtí pracovníci
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad pedagogických zaměstnanců do 30. 6. 2017. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy nebo osobně předat v sekretariátu školy

Zveřejnění kandidátů
proběhne nejpozději do 30. července 2017 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do školy.

Volby
Volby z řad zákonných zástupců proběhnou na třídní schůzce 5. 9. 2017 od 17:30 do 18:30 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni budou dva zástupci zákonných zástupců.
Volby z řad pedagogických zástupců proběhnou 30. 8. 20147 v 9 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni bude jeden zástupce pedagogických zaměstnanců.

Výsledky voleb
Výsledky voleb budou zveřejněny do 30. září 2017 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do budovy školy.


Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy