Zahradní slavnost s opékáním buřtů Policie v MŠ Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - historický kvíz Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem První pmoc Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


Řádné volby do školské rady 2018 - 2021 za pedagogické pracovníky

Vloženo 07. 06. 2018

Na základě § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle Volebního řádu pro volbu členů školské rady vydaného Městskou částí Prahy 5 dne 21. 2. 2013 vyhlašuji řádné volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615.
Přihlášky
Návrh voleného kandidáta do školské rady může podat výhradně jeho oprávněný volič (pedagogický pracovník). Kandidát může navrhnout i sám sebe (kromě ředitele školy). Návrh se podává v písemné podobě, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta a tytéž údaje o navrhovateli. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Pedagogičtí pracovníci
Mají možnost podat návrh kandidáta z řad pedagogických zaměstnanců do 30. 6. 2018. Lze zaslat přihlášku na e-mail reditel@zsbarr.cz, poštou na adresu školy, nebo osobně předat v sekretariátu školy
Zveřejnění kandidátů
proběhne nejpozději do 30. července 2018 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na vstupních dveřích do školy.

Volby
Volby z řad pedagogických zástupců proběhnou 29. 8. 2018 v 9 hodin, kde budou připraveny volební lístky. Zvoleni bude jeden zástupce pedagogických zaměstnanců.
Výsledky voleb
Výsledky voleb budou zveřejněny do 30. září 2018 prostřednictvím webových stránek školy a zveřejněním na nástěnce ve vestibulu  budovy školy.

Mgr. Jana Fričová
ředitelka školy