Hry bez hranic - Karlův most Masopustní rej Medvídkova nemocnice Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram Policie v MŠ Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula Tříkrálový průvod Dvouleťáci odpočívají


Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

e-mail: spolekchaplinak@gmail.com 

web: http://spolekchaplinak.webnode.cz


O nás
Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov vzniklo v červnu 2013 s cílem zahájit cestu k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi a podílet se na vytváření prostředí, ve kterém by se všichni cítili dobře a bezpečně.

Naše cíle a naše činnost

• schůzky rady Spolku rodičů s vedením školy několikrát ročně přístupné všem rodičům
• informovanost - vytváření komunikačních kanálů k obousměrnému přenosu informací mezi školou a rodiči (webové stránky, nástěnka ve vestibulu školy, komunikace s třídními důvěrníky i ostatními rodiči e-mailem, TOP 10 - 1x měsíčně informujeme rodiče o tom nejdůležitějším z bohatého dění ve škole.).
• výběr finančních příspěvků od rodičů a finanční podpora školy (Spolek přispívá na materiál a akce určené pro žáky všech ročníků)
• snaha získat alespoň část rodičů pro jakoukoli formu a míru spoluúčasti na dění ve škole
• snaha o získání grantů a příspěvků
• podpora projektů a cílů školy (např. ekologické záměry, komunitní kruhy, Čtením a psaním ke kritickému myšlení,   organizace , podpora metody CLIL).
• bazárky dětského oblečení, knížek, hraček, sportovního vybavení. Součástí bazárku je vždy kreativní dílna pro děti.
• Vánoční či velikonoční dílny pro děti a rodiče
• uspořádání a financování kurzů první pomoci pro žáky 1. až 9. tříd 1x za 2 roky a jiných vzdělávacích projektů a akcí (např. ÚDIF – představení fyziky zábavnou formou a pokusy)
• kontrola jídel ve školní jídelně a snaha o zlepšení kvality stravování
• prezentace Spolku rodičů (např. na akci Zažít Barrandov jinak, ve zpravodaji Pražská pětka)
• spolupořádání pohádkového lesa

Placení příspěvků
Příspěvek činí 350 Kč za jednoho žáka na školní rok.
Příspěvek prosím uhraďte na číslo účtu: 260469024/0300. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD a do zprávy pro příjemce třídu a jméno Vašeho dítěte. Děkujeme.

Vážení rodiče,

prosíme Vás o zaplacení členského příspěvku (dříve platba Klubu přátel školy - takzvané SRPŠ). Vaše peníze budou sloužit k materiální i nemateriální podpoře žáků školy, vždy se vrátí Vašim dětem, ať už v jakékoli formě. Důvody, proč platit příspěvek našemu sdružení,
• členské příspěvky tvoří hlavní zdroj financí občanského sdružení, které může jejich nasměrováním ovlivnit dění na škole
• může být za ně pořízeno nadstandardní vybavení, učební pomůcky a zlepšováno prostředí školy (mohou se zakoupit pomůcky pro aktivní relaxaci a sport, výtvarný materiál, interaktivní učebnice, knihy, časopisy, programy PC)
• mohou sloužit k podpoře projektů školy, se kterými se ztotožníme
• mohou sloužit k podpoře efektivnějšího vzdělávání pro všechny děti a k vytváření příjemného prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu (více v menu Naše cíle)
• mohou být základem majetku sdružení při žádosti o granty (z grantů, příspěvků státních i nestátních institucí, z vlastní činnosti a ze sponzoringu bychom chtěli v budoucnu získávat další peníze)

Další důležité informace o činnosti spolku, včetně aktualit zápisů ze schůzí a valných hromad najdete na webu sdružení.


Další informace v rubrice Škola