Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Karlův most Příprava na vánoční jarmark Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Setkání s Monou Lisou - artprogram Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz Tříkrálový průvod Keramická dílna Hasiči


Ochrana osobních údajů

Přehled o ochraně osobních údajů podle nařízení (GDPR) EU č. 2016/679 platné od 25.5.2018

 Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615, dále jen     „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.    Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

  • datové schránky ID:  hpdrjgr,
  • emailem na adrese: reditel@zsbarr.cz,
  • poštou na adrese: Základní škola a mateřská škola Barrandov,  Chaplinovo nám. 1/615,152 00 Praha 5. 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaný pověřenec pro školu je: KPMG Česká republika, s.r.o,

  • email: poverenec@praha5.cz
P. č.
Účel zpracování
Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů
Kategorie příjemců
A B C D E
1. Zajištění vzdělávání dětí a žáků, vedení povinné dokumentace školy
osobní údaje v rozsahu § 28 odst.1  školského zákona pro potřeby školní matriky,

další nezbytné údaje pro zajištění bezpečnosti a vzdělávání dítěte

děti MŠ
žáci ZŠ
zákonní zástupci dětí a žáků

Ředitelka školy, určení pedagogičtí pracovníci, 

2.

Další dokumentace o dítěti/žákovi

podněty pro jednání OSPOD, pro jednání přestupkové komise, pro vyšetření v PPP, hlášení trestných činů, neomluvená absence

podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně.právní ochraně dětí,  § 31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 201 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

děti MŠ, žáci ZŠ, zákonní zástupci dětí a žáků ředitelka školy, PPP, OSPOD, Policie ČR,
3. Školní stravování

jméno, příjmení dítěte/žáka/zaměstnance, datum narození

podle § 119 školského zákona, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

děti MŠ, žáci ZŠ ředitelka školy, vedoucí školní jídelny
4. Správní řízení identifikační údaje účastníků řízení podle správního řádu,

další údaje dle předmětu řízení

účastníci řízení

Ředitelka školy

5. Personální a mzdová agenda zaměstnanců školy identifikační údaje a další osobní údaje bezprostředně se vztahující k výkonu zaměstnání § 28 odst. 1 písm. k) školského zákona zaměstnanci školy smluvní subjekt zajišťující personální a mzdovou agendu, hospodářka
6.

Účetní a daňové doklady, faktury, výkazy a přehledy

Smlouvy

Dary poskytnuté školeekonomická agenda - jméno, příjmení, adresa podle  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

osobní údaje zaměstnance podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního pojištění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

jméno, příjmení, datum narození, adresa podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

jméno, příjmení, adresa podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a související zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

dodavetel, odběratel

zaměstnanci

smluvní strany

ředitelka školy, darující

dodavatel, odběratel,

ČSSZ, zdravotní pojišťovna

smluvní podmínky

smluvní podmínky

7. Evidence úrazů

osobní údaje v rozsahu § 28, pís. i) školského zákona - jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa zraněného, jména a příjmení svědků

zraněné osoby
svědkové úrazu

zákonní zástupci zraněného,
zdrav. pojišťovna zreněného,
Česká školní inspekce,
příp. Policie ČR a Inspektorát práce


Další informace v rubrice Škola