Jak bydlí včeličky Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Mikulášská nadílka Výlet do Miracula Medvídkova nemocnice Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Vynášení Mořeny Noc s Andersenem Návštěva Pražského Jezulátka Velikonoční pomlázka Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Práce s interaktivní tabulí


Ochrana osobních údajů

Přehled o zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů

P. č.
Účel zpracování
Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů
Kategorie příjemců
A B C D E
1. Zajištění vzdělávání dětí a žáků, vedení povinné dokumentace školy
osobní údaje v rozsahu § 28 odst. 2 školského zákona
pro potřeby školní matriky

další nezbytné údaje pro zajištění bezpečnosti a vzdělávání dítěte

děti MŠ
žáci ZŠ
zákonní zástupci dětí a žáků
2. Správní řízení identifikační údaje účastníků řízení podle správního řádu

další údaje dle předmětu řízení

účastníci řízení
3. Personální a mzdová agenda zaměstnanců školy identifikační údaje a další osobní údaje, bezprostředně se vztahující k výkonu zaměstnání zaměstnanci školy smluvní subjekt zajišťující personální a mzdovou agendu
4. Evidence úrazů jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného
jména a příjmení svědků
zraněné osoby
svědkové úrazu
zákonní zástupci zraněného
MČ Praha 5
zdrav. pojišťovna dítěte
Česká školní inspekce
příp. PČR a Inspektorát práce

Další informace v rubrice Škola