Hry bez hranic - Karlův most Keramická dílna Hasiči Sběr papíru - vítězové Příprava na vánoční jarmark Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Výlet do Miracula Medvídkova nemocnice Vynášení Mořeny Návštěva Pražského Jezulátka Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu První pmoc Policie v MŠ


Projekty

Školní rok 2016/17

Revolution train

je zařazen mezi nejvýznamnější projekty v oblasti drogové prevence. Jedná se o program primární prevence, který je určen návštěvníkům ve věku 10-17 let. Více informací ZDE.

Zdravé město Praha - grant MHMP

Ve školním roce 2016/2017 naše škola již druhým rokem spolupracuje s organizací „Život bez závislostí“. Finance na uskutečnění programů jsme získali z grantového řízení „Zdravé město Praha, který vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy. Více ZDE.

Učíme se být dobrým kolektivem - grant MČ Prahy 5

Program je zaměřen na utváření nového kolektivu v 6. třídě, který vzniká po přestupu na druhý stupeň.
Jedná se o kontinuální práci s třídním kolektivem, aby byla usnadněna adaptace žáků na nový přístup, se kterým se žáci na druhém stupni setkávají. Více ZDE.

Hodina pohybu navíc - grant MŠMT

Projekt HODINA POHYBU NAVÍC
Jedná se projekt, který před dvěma lety vyhlásilo MŠMT a do kterého se mohli přihlásit zájemci z celé České republiky. Tento program je zaměřený na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně s cílem, aby změnili své chování a vnímali pohyb jako důležitou součást svého života.
Na jaře 2016 jsme poslali přihlášku s popisem sportovního vybavení a zařízení školy a souhlasem učitelů, že budou působit jako odborní lektoři, a čekali na výsledek. V srpnu 2016 jsme se dozvěděli, že škola byla do projektu vybrána. Do projektu byla zařazena dvě oddělení školní družiny tříd 1. A a 1. B. Děti se zapojily na základě zájmu zákonných zástupců žáků a zcela zdarma.
Lektorky – učitelky školy (Mgr. J. Urbanová, Mgr. V. Jenšíková, Bc. M. Sekyrová) a vychovatelky ŠD – asistentky lektorů (M. Šubrtová, M. Černá) prošly školením a zahájily činnost 31. října 2016.
Během celého roku budeme zařazovat aktivity na rozvoj hrubé i jemné motoriky, míčovou průpravu - fotbal, košíková, házenou, vybíjenou, přehazovanou, ragby a florbal.
Budeme podporovat vzájemnou pomoc a radost ze společného úspěchu, týmové chování a pravidla fair play.
První zkušenosti ukazují, že je to vykročení správným směrem a že přináší žákům i nám společnou radost.
Věra Jenšíková a Jana Urbancová

Školní rok 2015/16

Kroužek stolního tenisu - grant MČ Prahy 5

V rámci projektu jsou žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a k smysluplnému využívání volného času při aktivním relaxu a to podporou sportovních pohybových aktivit, které žáci uskutečňují v rámci stolního tenisu. V kroužku se také seznamují s pravidly stolního tenisu a to většinou při samotných herních situacích. Dále se učí sebeovládání, dodržování pravidel hry a chování fair play. Zdokonalují se i v průpravných cvičeních pro rozvoj pohyblivosti. Pravidelným opakováním se zdokonalují v herních činnostech stolního tenisu a rozšiřují si poznatky z oblasti sportu. Díky dotaci jsme zakoupili nové vybavení - stoly, pálky a míčky.

Divadelní dílna - grant MČ Prahy 5

Dramatický kroužek je navštěvován 26 žáky ve dvou skupinách. Pravidelně se žáci scházejí každý týden ve středu po 60 minutách.

Kroužek divadelní dílna hraje pravidelně představení pro žáky školy i pro rodiče v lednu a v červnu.

Díky dotaci jsme zakoupily paravany a rekvizity, které doplňují výkony herců a dělají představení kvalitnějším. Malým hercům se též v opravdových kulisách lépe hraje, kostýmy zase pomáhají při „vcítění se“ do role.

Cílem je zlepšit komunikační schopnosti žáků, zvýšit jejich jistotu při veřejných vystoupeních, sdílet osobní úspěchy, ale podporovat i zodpovědnost za kolektivní úspěch divadla.

Barrambini - grant MČ Prahy 5

Pravidelných setkání pěveckého sboru se ve dvou dnech (rozděleno podle věku) zúčastňovalo 20 žáků školy. Nenásilnou formou je rozvíjen u dětí pocit sounáležitosti, radost ze zpěvu a rytmického pohybu. Zrovna tak nenásilnou formou jsou předkládány i teoretické vědomosti. Důraz je kladen především na sebeuspokojení dětí ze zpěvu, zodpovědnost za výkon celého sboru.

Žáci se pravidelně zúčastňují akcí školy, kde zpívají písně, které v uplynulém období nacvičili – např. vánoční díly a jarmark, velikonoční dílna a jarmark, den otevřených dveří, školní akademie, aj.

Díky dotaci jsme zakoupili přenosné piano s příslušenstvím, notový materiál a trika s logem sboru a školy.

Unplugged (česky „odpojení“)

Jedná se o program všeobecné primární prevence užívání návykových látek. Tento projekt byl vytvořen týmem evropských odborníků v rámci programu EU-DAP. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11 – 13 let. Více ZDE.

Školní rok 2014/2015

Mezinárodní spolupráce Erasmus

Příprava mezinárodní spolupráce
Naše škola se prostřednictvím paní učitelky Mgr. Eriky Grendelové zapojila ve dnech 9. -11. 2. 2015 ve španělském městečku Benalmadena do příprav mezinárodního projektu (Erasmus), ve kterém by měly být zapojeny partnerské školy Colegio Internacional Torrequebrada (Benalmadena, Andalusie, Španělsko), Ressu Comprehensive school (Helsinky, Finsko). Obě školy vyučují v angličtině již několik let a jejich zkušenosti pro nás budou velkým přínosem pro připravované změny ve výuce anglického jazyka.
Spolupráce bude zaměřena především na motivaci a zvýšení úrovně angličtiny našich žákyň a žáků, kteří budou mít možnost spolupracovat se žáky partnerských škol v angličtině, a na profesionální rozvoj našich pedagogů.
Pokud bude projekt schválen EU, je naplánován na období září 2015 – květen 2018.
Bližší informace po schválení projektu najdete na webových stránkách školy v rubrice Škola - Projekty.
Vedení školy

Zdravá pětka

Zdravá Pětka je celorepublikový vzdělávací program, který se zaměřuje na zdravý životní styl. Je připraven v dvouhodinových blocích. Využívá zábavnou a interaktivní formu, která motivuje žáky k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Více ZDE.

Poznávací zájezd

Vánoční Německo

Děti dětem

Záložka do knihy spojuje školy

BarrEko


Další informace v rubrice Škola