Základní škola a mateřská škola Barrandov

Projekty

Školní rok 2017/18

Celoroční projekt Stopy

Více ZDE.

Školní časopis Buřinka

3. číslo ZDE.

2. číslo ZDE.

1. číslo ZDE.

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ

Škola s touto organizací spolupracuje již třetím rokem.
Programy jsou hrazeny z finančních prostředků, které škola získala v grantovém řízení „Zdravé město Praha“, které je vyhlašováno Magistrátem hl. m. Prahy. Aktivity vedené lektorkou Mgr. et Mgr. Šárkou Faltovou jsou zaměřeny především na budování pozitivních vztahů v třídních kolektivech. Každý třídní učitel si vybírá z nabídky programů a zařazuje ten, o kterém si myslí, že nejvíce přispěje „jeho“ kolektivu, např. v 1. třídách zvolily třídní učitelky téma „Chovám se bezpečně“, dále byla vybírána témata: „Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“, „Je nám spolu dobře“, „Umím říct ne!“, „O stupeň výš“, „Kluci, holky, láska“.
Velmi přínosné je, že lektorka vždy využívá různé techniky (zahřívací hra, individuální úkoly, výklad, zážitkové techniky, skupinové úkoly). Žáci pracují v komunitním kruhu, je využívána i práce ve dvojicích, skupinová práce, či práce jednotlivých žáků. Všechny programy probíhají v kmenových třídách.

Člověk v tísni

V letošním školním roce škola navázala spolupráci s organizací „Člověk v tísni“. Programy této organizace jsou zaměřeny na nejstarší žáky a žákyně naší školy.
Pro 8. ročník je objednán projekt „finanční gramotnost“, kde žáci získají informace, které využijí v budoucím životě. Je to jakýsi úvod do této problematiky, který chce upozornit na možné nástrahy…
Pro 9. ročník je objednán program „Práce s informací“, který naplňuje témata Mediální výchovy. Žáci se budou zamýšlet nad úlohou reklamy, budou se učit číst „mezi řádky“, rozpoznávat klamavou reklamu.

Zdravá Pětka

Zdravá Pětka je celorepublikový vzdělávací program, který se zaměřuje na zdravý životní styl. Je připraven v dvouhodinových blocích a využívá zábavnou a interaktivní formu.
Programy jsou určeny pro různé věkové kategorie.
Hrátky zdravé pětky – pro děti MŠ a přípravné třídy. Jedná se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou cestu ke zdraví.
Škola zdravé pětky – pro 3. ročník. Žáci a žákyně se seznámí s pěti základními zásadami zdravého stravování.
PÁRTY se Zdravou Pětkou – pro 6. ročník. Je připraven dvouhodinový program přípravy a ochutnávky studeného párty pohoštění.

Hodina pohybu navíc

Od října 2017 opět startuje projekt tentokrát se 3 skupinami žáků – 1 skupina 2. ročníku, kteří pokračují v loňské aktivitě, a 2 skupiny 1. ročníku.

V říjnu 2016 byla do projektu  zařazena dvě oddělení školní družiny tříd 1. A a 1. B. Děti se zapojily na základě zájmu zákonných zástupců žáků a zcela zdarma.
Lektorky – učitelky školy (Mgr. J. Urbanová, Mgr. V. Jenšíková, Bc. M. Sekyrová) a vychovatelky ŠD – asistentky lektorů (M. Šubrtová, M. Černá) prošly školením a zahájily činnost 31. října 2016.
Během celého roku zařazovaly aktivity na rozvoj hrubé i jemné motoriky, míčovou průpravu – fotbal, košíková, házenou, vybíjenou, přehazovanou, ragby a florbal.
Podporovaly vzájemnou pomoc a radost ze společného úspěchu, týmové chování a pravidla fair play.
První zkušenosti ukazují, že je to vykročení správným směrem a že přináší žákům i nám společnou radost.
Věra Jenšíková a Jana Urbancová

Školní rok 2016/17

OP VVV 2014 – 2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v letech 2014 – 2020 (zkáceně Šablony pro ZŠ a MŠ) jsme zahájili 1.9.2016.

Finanční podporu využíváme

MŠ:

personální podpora – chůva pro ne tříleté děti,

vzdělávání

– Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

– Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ (matematická pregramotnost)

ZŠ:

personální podpora – školní asistent, – speciální pedagog,

vzdělávání

– Čtyři kroky k inkluzivní škole,

– Nové metody ve výuce na ZŠ (matematická gramotnost: matematika prof. Hejného).

Revolution train

je zařazen mezi nejvýznamnější projekty v oblasti drogové prevence. Jedná se o program primární prevence, který je určen návštěvníkům ve věku 10-17 let. Více informací ZDE.

Zdravé město Praha – grant MHMP

Ve školním roce 2016/2017 naše škola již druhým rokem spolupracuje s organizací „Život bez závislostí“. Finance na uskutečnění programů jsme získali z grantového řízení „Zdravé město Praha, který vyhlašuje Magistrát hl. m. Prahy. Více ZDE.

Učíme se být dobrým kolektivem – grant MČ Prahy 5

Program je zaměřen na utváření nového kolektivu v 6. třídě, který vzniká po přestupu na druhý stupeň.
Jedná se o kontinuální práci s třídním kolektivem, aby byla usnadněna adaptace žáků na nový přístup, se kterým se žáci na druhém stupni setkávají. Více ZDE.

Hodina pohybu navíc – grant MŠMT

Projekt HODINA POHYBU NAVÍC
Jedná se projekt, který před dvěma lety vyhlásilo MŠMT a do kterého se mohli přihlásit zájemci z celé České republiky. Tento program je zaměřený na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně s cílem, aby změnili své chování a vnímali pohyb jako důležitou součást svého života.
Na jaře 2016 jsme poslali přihlášku s popisem sportovního vybavení a zařízení školy a souhlasem učitelů, že budou působit jako odborní lektoři, a čekali na výsledek. V srpnu 2016 jsme se dozvěděli, že škola byla do projektu vybrána. Do projektu byla zařazena dvě oddělení školní družiny tříd 1. A a 1. B. Děti se zapojily na základě zájmu zákonných zástupců žáků a zcela zdarma.
Lektorky – učitelky školy (Mgr. J. Urbanová, Mgr. V. Jenšíková, Bc. M. Sekyrová) a vychovatelky ŠD – asistentky lektorů (M. Šubrtová, M. Černá) prošly školením a zahájily činnost 31. října 2016.
Během celého roku budeme zařazovat aktivity na rozvoj hrubé i jemné motoriky, míčovou průpravu – fotbal, košíková, házenou, vybíjenou, přehazovanou, ragby a florbal.
Budeme podporovat vzájemnou pomoc a radost ze společného úspěchu, týmové chování a pravidla fair play.
První zkušenosti ukazují, že je to vykročení správným směrem a že přináší žákům i nám společnou radost.
Věra Jenšíková a Jana Urbancová

Školní rok 2015/16

Kroužek stolního tenisu – grant MČ Prahy 5

V rámci projektu jsou žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a k smysluplnému využívání volného času při aktivním relaxu a to podporou sportovních pohybových aktivit, které žáci uskutečňují v rámci stolního tenisu. V kroužku se také seznamují s pravidly stolního tenisu a to většinou při samotných herních situacích. Dále se učí sebeovládání, dodržování pravidel hry a chování fair play. Zdokonalují se i v průpravných cvičeních pro rozvoj pohyblivosti. Pravidelným opakováním se zdokonalují v herních činnostech stolního tenisu a rozšiřují si poznatky z oblasti sportu. Díky dotaci jsme zakoupili nové vybavení – stoly, pálky a míčky.

Divadelní dílna – grant MČ Prahy 5

Dramatický kroužek je navštěvován 26 žáky ve dvou skupinách. Pravidelně se žáci scházejí každý týden ve středu po 60 minutách.

Kroužek divadelní dílna hraje pravidelně představení pro žáky školy i pro rodiče v lednu a v červnu.

Díky dotaci jsme zakoupily paravany a rekvizity, které doplňují výkony herců a dělají představení kvalitnějším. Malým hercům se též v opravdových kulisách lépe hraje, kostýmy zase pomáhají při „vcítění se“ do role.

Cílem je zlepšit komunikační schopnosti žáků, zvýšit jejich jistotu při veřejných vystoupeních, sdílet osobní úspěchy, ale podporovat i zodpovědnost za kolektivní úspěch divadla.

Barrambini – grant MČ Prahy 5

Pravidelných setkání pěveckého sboru se ve dvou dnech (rozděleno podle věku) zúčastňovalo 20 žáků školy. Nenásilnou formou je rozvíjen u dětí pocit sounáležitosti, radost ze zpěvu a rytmického pohybu. Zrovna tak nenásilnou formou jsou předkládány i teoretické vědomosti. Důraz je kladen především na sebeuspokojení dětí ze zpěvu, zodpovědnost za výkon celého sboru.

Žáci se pravidelně zúčastňují akcí školy, kde zpívají písně, které v uplynulém období nacvičili – např. vánoční díly a jarmark, velikonoční dílna a jarmark, den otevřených dveří, školní akademie, aj.

Díky dotaci jsme zakoupili přenosné piano s příslušenstvím, notový materiál a trika s logem sboru a školy.

Unplugged (česky „odpojení“)

Jedná se o program všeobecné primární prevence užívání návykových látek. Tento projekt byl vytvořen týmem evropských odborníků v rámci programu EU-DAP. Cílovou skupinou jsou žáci ve věku 11 – 13 let. Více ZDE.

Školní rok 2014/2015

Mezinárodní spolupráce Erasmus

Příprava mezinárodní spolupráce
Naše škola se prostřednictvím paní učitelky Mgr. Eriky Grendelové zapojila ve dnech 9. -11. 2. 2015 ve španělském městečku Benalmadena do příprav mezinárodního projektu (Erasmus), ve kterém by měly být zapojeny partnerské školy Colegio Internacional Torrequebrada (Benalmadena, Andalusie, Španělsko), Ressu Comprehensive school (Helsinky, Finsko). Obě školy vyučují v angličtině již několik let a jejich zkušenosti pro nás budou velkým přínosem pro připravované změny ve výuce anglického jazyka.
Spolupráce bude zaměřena především na motivaci a zvýšení úrovně angličtiny našich žákyň a žáků, kteří budou mít možnost spolupracovat se žáky partnerských škol v angličtině, a na profesionální rozvoj našich pedagogů.
Pokud bude projekt schválen EU, je naplánován na období září 2015 – květen 2018.
Bližší informace po schválení projektu najdete na webových stránkách školy v rubrice Škola – Projekty.
Vedení školy

Zdravá pětka

Zdravá Pětka je celorepublikový vzdělávací program, který se zaměřuje na zdravý životní styl. Je připraven v dvouhodinových blocích. Využívá zábavnou a interaktivní formu, která motivuje žáky k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Více ZDE.

Poznávací zájezd

Vánoční Německo

Děti dětem

Záložka do knihy spojuje školy

BarrEko

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Den otevřených dveří

16. 2. 2019

12. 3. 2019 od 15 do 17 hodin 20. 3. 2019 od 9 do 12 hodin 12. 3. 2019 od 17:00 do 18:00 hodin proběhne v kinosálu školy SETKÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ 5. TŘÍD S VEDENÍM ŠKOLY I S VYUČUJÍCÍMI NA 2. STUPNI. 20. 3. 2019 od 16:30 do 17:30 hodin proběhne na 1. stupni BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ.… Více

Pololetní a jarní prázdniny

17. 1. 2019

Pololetní prázdniny ZŠ probíhají v pátek 1.2.2019. Školní družina mimo provoz (nízký počet přihlášených žáků). Mateřská škola v provozu, oddělení spojeny podle reálného počtu přítomných dětí. Jarní prázdniny ZŠ probíhají 10. – 15.2.2019. Školní družina mimo provoz (nízký počet přihlášených žáků). Mateřská škola v provozu, oddělení spojeny podle reálného počtu přítomných dětí. Vedení školy Více

Rozšíření nabídky uměleckých kroužků v 2. pololetí 2018/19

10. 1. 2019

Vážení zákonní zástupci, nabízíme nové umělecké kroužky v 2. pololetí školního roku 2018/19. V případě Vašeho zájmu ihned kontaktujte paní lektorku, abychom věděli, zda budou kroužky otevřeny od 4.2.2019. Platba proběhne na 1. lekci. Individuální hodiny si domlouvejte přímo s lektorkou: alanovakaterina@gmail.com Info o kroužcích ZDE. Vedení školy Více