Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram Dvouleťáci cvičí jógu Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Karlův most První pmoc Vynášení Mořeny Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - historický kvíz Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči


Školní metodik prevence

Mgr. Věra Marušková

e-mail: maruskova@zsbarr.cz

Metodik primární prevence:

 • pomáhá předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuje s třídními kolektivy i jednotlivci
 • pomáhá rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence - sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí
 • zpracovává pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluje jeho realizaci a vypracovává závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu
 • spolupracuje s učiteli a externími organizacemi
 • zajišťuje cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací
 • sleduje změny v legislativě v oblasti prevence SPJ

Co jsou sociálně patologické jevy? (Nově „rizikové chování“)

 • záškoláctví
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana
 • kriminalita, delikvence
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a  dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 • závislost na politickém a náboženském extremismu
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018 je k nahlédnutí u:

 • ředitele školy
 • metodika prevence Mgr. Věry Maruškové
 • výchovné poradkyně Mgr. Dagmar Indrákové

Další informace

NENECH TO BÝT


Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“, který dává možnost všem žákům a žákyním, ale i jejich zákonným zástupcům nahlásit problematické chování ve škole, v třídním kolektivu.

Více zde www.nntb.cz

Zde je možné anonymně nahlásit problémové jednání. Jde o pobídku mlčící většiny, která dostává tímto možnost vyjádřit se bez obav a efektivně oznámit problémy v kolektivu.


Další informace v rubrice Škola