Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula Hry bez hranic - historický kvíz Policie v MŠ Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Medvídkova nemocnice Masopustní rej Setkání s Monou Lisou - artprogram


Výchovný poradce a speciální pedagog

Mgr. Dagmar Indráková

e-mail: indrakova@zsbarr.cz

Speciální pedagog provádí:

 • diagnostiku SPU ve spolupráci se školním psychologem,
 • konzultace s žáky, rodiči i pedagogy,
 • spolupracuje s externími organizacemi,
 • vytváří pro žáky individuální vzdělávací plány.

Pomáhá žákům:

 • pravidelnými hodinami individuálních náprav pro žáky s SPU (reedukace) a s logopedickými vadami
 • individuálními konzultacemi pro děti s ADHD a ADD syndromem
 • s problémy v učení, se vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

S rodiči a zákonnými zástupci se snaží nalézt:

 • nejvhodnější formu domácí přípravy, vhodné cvičné materiály a kompenzační pomůcky
 • možnosti reedukace specifických poruch učení v domácím prostředí

S pedagogy se radí:

 • o správném přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech
 • najít vhodné výukové materiály
 • nalézt optimální míru zohlednění poruch při problematických činnostech
 • jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci

Výchovný poradce poskytuje poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům a učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dále

 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťuje rozmisťovací řízení žáků na střední školy
 • spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru

Další informace


Naše škola se zapojila do projektu „Nenech to být“, který dává možnost všem žákům a žákyním, ale i jejich zákonným zástupcům nahlásit problematické chování ve škole, v třídním kolektivu.

Více zde www.nntb.cz

Zde je možné anonymně nahlásit problémové jednání. Jde o pobídku mlčící většiny, která dostává tímto možnost vyjádřit se bez obav a efektivně oznámit problémy v kolektivu.


Další informace v rubrice Škola