Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice Masopustní rej Setkání s Monou Lisou - artprogram Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Praha stověžatá - Hry bez hranic Vynášení Mořeny Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Zahradní slavnost s opékáním buřtů První pmoc


Přestup žáka

Žák ze spádové oblasti:

K přestupu potřebujete

  •  vyplněnou Žádost o přestup žáka do základní školy zde
  •  rodný list žáka
  •  kartičku zdravotní pojišťovny žáka
  •  občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  •  u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče
  •  originál vysvědčení z předchozího ukončeného ročníku, pololetní vysvědčení z probíhajícího školního roku
  •  žádost o přestup podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte, v případě nepřítomnosti některého ze zákonných zástupců je nutné doložit jeho písemný souhlas
  •   cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

Žádost můžete vyplnit doma i elektronicky v programu Adobe Reader.

Žák z nespádové oblasti:

V případě volných míst v příslušných ročnících je možné přijmout k plnění povinné školní docházky i žáky z nespádové oblasti.

Vedení školy

Dokumenty

1. Žádost o přestup
2. Odhlášení žáka


Další informace v rubrice Základní škola