Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky 15. 3. – 19. 3. 2021

15. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·        správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·        udržování rovnováhy

·        zvládání překážek v přírodním terénu

·        sportovní aktivity venku

·        hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·        pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·        jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·        Rovná páteř – na youtube

·        chůze po schodech se střídáním nohou

·        vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·        turistika

·        vnímání klimatu a změn v přírodě

·        poznávat všemi smysly

·        jemná motorika – hry s prsty  – kroužení  zápěstím; spojování prstů;  uvolnění ramenního, loketního kloubu a zápěstí

·        grafomotorika na velké ploše A3 – krátké svislé čáry shora dolů; kružnice, ovály; klička horní, dolní, boční

Z těchto činností pořizujte fotodokumentaci a zašlete na uvedené emaily: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz

 

Pondělí, úterý

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·        práce s obrazovým materiálem – jarní květiny, stromy, keře

·        orientace a určování prostorových vztahů v ploše i prostoru – nahoře, dole, nad, pod, první, poslední

·        rozlišování pojmů vlevo, vpravo

·        poznávání a pojmenování částí těla

·        základní poznatky z oblasti přírody – poznávání a pojmenovávání zvířat a jejich mláďat

·        základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména a příjmení, bydliště, jmen nejbližší rodiny; zdvořilostní návyky (pracovní list)

·        rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku – jejich pojmenování

·        poznávání některých číslic a písmen

·        říkej, co vidíš na obrázku – používat popis ve větách

·        postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov; přesné zopakování pojmů, dlouhodobá paměť – zapamatování si určitého děje; pokud dítěti vyprávíme krátký příběh a po určitém časovém úseku (nejméně po hodině) požádáme dítě, aby nám jej znovu vyprávělo; pokud si dítě děj nepamatuje, dáváme mu pomocné otázky

·        tvoření gramaticky správného tvaru podstatných jmen (pracovní list)

·        zrakové vnímání – ověření zrakové paměti (pracovní list)

·        artikulační cvičení (pracovní list) – mluvidla, jazyk

·        četba příběhů, pohádek, bajek – vyprávění přečteného (reprodukce)

Středa

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti

·        zpěv známých lidových písní – Skákal pes, Běží liška k Táboru, Holka modrooká, Cib, cib, cibulenka, Travička zelená

·        A. Vivaldi – poslech “Čtyři roční období” – jaro (youtube)

·        rytmizace na vše, co má zvuk

Čtvrtek

Předmatematické činnosti:

·        osvojovat si číselnou řadu – umět si představit pod každým názvem čísla jeho množství (pracovní list)

·        porovnávání – více, méně, stejně (pracovní list)

·        porovnávání – podle délky, šířky, výšky; využívat slov malý, lehký, těžší; porovnávat předměty pokládáním na sebe, přikládáním k sobě

·        pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině (třídění) – určovat vlastnosti daných předmětů (barva, tvar); vytvářet skupiny předmětů se stejnou vlastností a naopak; umět používat slova typu: všechny, jen některé, prázdný, plný, krátký; tvořit skupiny předmětů o stejné velikosti; snažit rozpoznat pravdivost či opak různých tvrzení; a mít schopnost užívat termíny před, hned za, poslední…

Pátek

Enviromentální činnosti:

·        dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·        pokračování v domácí recyklaci

·        neplýtvání vodou a energií

·        vnímání klimatu a změn v přírodě

·        poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·        prohlížení encyklopedií

·        poznáváme historii krajiny v okolí MŠ

·        pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

  •       pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více