Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky 22. 3. – 26. 3. 2021

22. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·         turistika

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         jemná motorika – konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů, to samé druhou rukou, oběma rukama; postupně vztyčovat prsty pravé nebo levé ruky ze zavřené pěsti; ukazováček, prostředníček střídavě ťukají do stolu, pravou, levou, oběma; namotáváme klubíčko vlny pravou, levou; ukazováček i prostředníček pravé ruky běhají po stole, to samé levou rukou, potom oběma současně

·         grafomotorika na velké ploše A3 – vodorovné čáry zleva doprava; horní oblouk, dolní oblouk; girlandy (šupiny na kaprovi, tašky na střeše)

·         grafomotorika – pracovní list

Z těchto činností pořizujte fotodokumentaci a zašlete na uvedené emaily: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz

Pondělí, úterý

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem – jarní květiny, stromy, keře

·         základní poznatky z oblasti přírody – poznávání a pojmenovávání zvířat a jejich mláďat

·         základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména a příjmení, bydliště, jmen nejbližší rodiny; zdvořilostní návyky

·         rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku – jejich pojmenování

·         rozlišování pojmů vlevo, vpravo

·         poznávání a pojmenování částí těla

·         zrakové vnímání – nesmyslné obrázky (pracovní list); hledání nepravdivých situací (pracovní list)

·         slovní zásoba – dějová posloupnost (pracovní list); Co vidíš na obrázku? (2x pracovní list)

·         postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov; přesné zopakování pojmů, dlouhodobá paměť – zapamatování si určitého děje; pokud dítěti vyprávíme krátký příběh a po určitém časovém úseku (nejméně po hodině) požádáme dítě, aby nám jej znovu vyprávělo; pokud si dítě děj nepamatuje, dáváme mu pomocné otázky

·         vlastní projev – vyprávění vlastního zážitku (souvislé vyjadřování)

·         četba příběhu, pohádky, bajky – reprodukce přečteného, slyšeného

Středa

Enviromentální činnosti:

·         dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·         pokračování v domácí recyklaci

·         neplýtvání vodou a energií

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·         prohlížení encyklopedií

·         pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

·         přímá pozorování v přírodě – znaky jara, počasí, pozorování a poslech ptáků

·         hudební činnosti a hudba přírody; hudba jiných kultur a národností

Čtvrtek

Předmatematické činnosti:

·         osvojovat si číselnou řadu – umět si představit pod každým názvem čísla jeho množství

·         rozvoj prostorové představivosti – uvědoměle používat předložky (před, vzad, pod…); uvědoměle používat příslovce (vpředu, vzadu, blíže…); určit polohu objektů vzhledem k vlastní osobě; určit vzájemnou polohu dvou různých objektů

·         rozlišovat pojmy vpravo a vlevo – na vlastním těle; vzhledem k vlastní osobě; vzhledem k jiným objektům

·         vytváření jednotného a množného čísla (pracovní listy)

Pátek

Anglický jazyk:

·         základy konverzace – What´s your name? How are you? How old are you?

·         slovíčka – apple, pear, lemon, orange, banana, plum, carrot, tomato, potato, t-shirt, jumper, jacket, trousers, jeans, red, blue, pink, green, yelow, white, black, orange

·         píseň – „Make a circle“

1.       Make a circle big, big, big,

small, small, small, big,

big, big.

Make circle small, small,

small.

Hello, hello, hello.

2.       Make a circle round and round,

round and round, round

and round.

Make a circle round and round,

clap your hands.

3.       Make a circle up, up, up,

down, down, down, up,

up, up.

Make a circle down, down, down.

Now sit down.

  • pracovní list

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

·         pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více