Základní škola a mateřská škola Barrandov

COVID-19

Dodržujte prosím zásady 3R: rouška, mytí rukou, rozestupy.

Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním naleznete zde.

Do kroužků a jiných volnočasových aktivit možná stojíte o  potvrzení o testování. Škola ho nevystavuje. Dostačující je čestné prohlášení, které naleznete zde.

Návrat dětí do škol od 12. 4.

Informace o organizaci výuky naleznete zde

Informace k objednávání obědů ve školní jídelně: 

 1. žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
 2. žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásit

Provozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Informace k testování žáků od 12.4. 

Používáme antigenní testy dodané MŠMT – výtěr z nosu.

Přítomnost ve výuce

 1. přítomnost v prezenční výuce je podmíněna účastí na testování
 2. odmítnout testování lze – dítě se neúčastní výuky, absence je evidována jako omluvená a děti obdrží práci od učitele, neprobíhá však běžná distanční výuka

Účast na testování 

 1. testování se účastní všichni žáci s výjimkou bodu 2 a 3, tedy i žáci, kteří přicházejí na skupinovou konzultaci
 2. testování není povinné pro žáky, kteří přicházejí na individuální konzultaci
 3. testování se neúčastní ty osoby, které doloží potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře o tom, že absolvovaly onemocnění COVID-19 a od prvního PCR testu uplynulo nejvýše 90 dnů
 4. testování se neúčastní ty osoby, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu, ne staršího 48 h. a nemají příznaky infekčního onemocnění
 5. testování se neúčastní ty osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19
 6. k testování se mohou dostavit pouze jedinci bez příznaků infekčního virového onemocnění

Průběh testování: 

 1. žáci se testují samoodběrem vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu za přítomnosti 2 pedagogických pracovníků – žáci čekají před vchodem školy a jsou odvedeni třídním učitelem
 2. žáci MŠ a žáci 1. – 3. tříd mohou být doprovázeni zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem (písemné pověření) – žák odchází přes vestibul do kinosálu, kde zákonný zástupce provede test – při negativním výsledku je odveden pedagogickým dozorem do své třídy
 3. děti zaměstnanců IZS, kteří tráví distanční výuku ve škole,  jsou také testováni v pondělí a čtvrtek – přicházejí do knihovny, se zákonným zástupcem do kinosálu

Průběh při negativním/pozitivním výsledku: infografiku naleznete zde. 

 

 

Zásady práce během distanční výuky naleznete zde.

Návody, jak pracovat v distanční výuce s aplikací Teams:

Teams z pohledu studenta

Teams – zadání a úkoly

Jak zvládnout intenzivní pobyt doma s vlastními dětmi a zachovat si úsměv na tváři? Tipy najdete na těchto dvou odkazech: zdezde

Dodržujte zásady 3R: rouška, mytí rukou, rozestupy.

 

Jste zaměstnanci IZS nebo sociálních služeb?

Naše škola zajišťuje pro vaše děti ve věku 6 – 10 let péči během pracovních dnů. Pokud máte o tuto službu zájem,  je možno se přihlásit pouze prostřednictvím vašeho zaměstnavatele na MHMP, který předává informaci škole. Dopoledne pomůžeme dětem s distanční výukou a odpoledne pro ně zajistíme volnočasové aktivity. Oběd je samozřejmě zajištěn ve školní jídelně.

Děti, potřebujete pomoc a nevíte si rady? Rady dětského ombudsmana naleznete zde.

Aktuální informace – 27.12. – do vyhlášení další změny

Na základě nařízení vlády v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a zavedení stupně 5 systému PES nastoupí od 4.1. k prezenční výuce pouze:

děti z MŠ

žáci přípravné třídy

žáci 1. a 2. tříd

Děti vyčkají před školou na svého třídního učitele podle tohoto harmonogramu:

třídy A   – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

Školní družina bude v provozu.

Nárok na ošetřovné – informace naleznete zde

Školní jídelna

 • pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. tříd běžným způsobem (obědy mají přihlášeny)
 • pro cizí strávníky pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. (je třeba se přihlásit)
 • pro žáky na distanční výuce od 11.30 h.  do 14.00 hod. (je třeba se přihlásit)

Nadále musí být žáci ZŠ vybaveni rouškami. Prosíme také vhodné oblečení na pro pobyt venku a teplé oblečení také do třídy, budeme často větrat.

 

 

Aktuální informace od 14.12.: 

 1. stupeň má běžnou výuku

9. třídy chodí do školy pravidelně každý týden

6. – 8. třídy chodí do školy střídavě – rotační výuka: v týdnu od 14. do 18. 12. budou ve škole 6.A, 6.C,         8.A, 8.C. , zbylé třídy mají rotační výuku

Stále platí pravidlo platné pro 1. i 2. stupeň:  děti se setkají před školou v níže uvedený čas – 2. stupeň chodí do šaten, 1. stupeň počká na svou paní učitelku u stromu s číslem svého ročníku:

třídy A  – 7.50 h.
třídy B – 7.55 h.
třídy C – 8.00 h.
třídy D – 8.05 h.

 

 

Organizace výuky od 14.10. 2020 – do odvolání, dle informací vlády ČR. 

Od 14.10. 2020 probíhá vládou nařízená POVINNÁ distanční výuka pro všechny žáky základních škol. Naši učitelé připravují pro děti samostatnou práci a videokonference – na 1. stupni v režimu, který oznámí rodičům, na 2. stupni v rámci běžného rozvrhu hodin. Videokonference probíhají v prostředí Teams, aplikace MS Office 365. Pokud máte potíže s heslem, kontaktujte zástupce ředitelky školy Mgr. Tomáše Severu, severa@zsbarr.cz , tel. 704600921. V případě jiných potíží se obracejte prosím na daného učitele. Rozvrhy videokonferencí pro jednotlivé třída naleznete zde.

Žáci si mohou vyzvedávat obědy do jídlonosičů v době od 11 h. do 14.00 h.

Žáci se mohou účastnit on-line aktivit školní družiny v čase 13.30 – 14.30 h. – pozvánky jsou družinářům zasílány do aplikace Teams. Žáci, kteří nedocházeli do školní družiny, ale chtěli by se účastnit těchto aktivit, se mohou hlásit na stellova@zsbarr.cz

Od 26.10. do 30.10. distanční výuka neprobíhá, dle pokynů MŠMT.

Informace k poskytování OČR naleznete na tomto odkazu:  https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

Organizace výuky 12.10. – 30.10. 2020

Vzdělávání v MŠ,  přípravné třídě a na 1. stupni proběhne od 12.10. do 23.10. beze změn, pokračujeme jako doposud.
Výuka 2. stupně se bude dělit  na distanční a prezenční výuku:

12. – 16.10. prezenční výuka 6. a 7. ročníku, distanční výuka 8. a 9. ročníku

19. – 23. 10. prezenční výuka 8. a 9. ročníku, distanční výuka 6. a 7. ročníku

26. – 30.10. bude škola žákům uzavřena (bez výuky), včetně družiny. V tuto dobu bude mimo provoz i školní jídelna.

Poznámka k prozatímní POVINNÉ distanční výuce: výuka bude časově organizována jako běžný rozvrh ve škole, učitelé budou informovat o zadávání práce prostřednictvím modulu Komens v Bakaláři. Žáci na distanční výuce (12.-16.10. 8. a 9. ročník, 19. – 23.10. 6. a 7. ročník) budou moci odebrat oběd pouze do jídlonosičů v době od 11.00 do 11.30 h. Nebudou moci obědvat v jídelně.

 

 

S platností od 18.9. od 18 h. je třeba se řídit v budově školy následujícími pokyny MŠMT:

Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
Pro 2. stupeň základních škol  (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Ochranné prostředky úst, ideálně roušky, jsou  ve společných vnitřních prostorách povinné.  Žáci, kteří nebudou disponovat ochranným prostředky, nebudou moci vstoupit do školy. Zároveň prosíme  dodržování bezpečné vzdálenosti, zvláště ve školní jídelně. Vnímejme to jako akt ohleduplnosti k druhým a solidarity. V případě, že nošení roušky je pro vašeho potomka ze zdravotních důvodů nemožné, kontaktujte třídního učitele.

Všechny třídy, toalety a umývárna v jídelně jsou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a papírovými utěrkami. Neodnášejte je prosím, slouží všem.

Školní kroužky jsou z důvodu epidemiologické situace na základě doporučení MŠMT v 1. pololetí zrušeny.

Plánované školy v přírodě zrušeny nejsou – vysvětlení zde.

Má vaše dítě sebemenší příznaky virového nebo bakteriálního onemocnění?

Neposílejte je do školy. Pokud se nejedná přímo o příznaky onemocnění koronavirem COVID-19, které může ohrozit ostatní, ohrožujete oslabený organismus svého vlastního dítěte. Písemně je omluvte do 9.00 hod. na sekretariat@zsbarr.cz a nechejte je doma pár dnů odpočívat s cílem posílení imunity.

V případě, že dítě bude vykazovat známky onemocnění při příchodu do školy, bude vráceno zákonnému zástupci. Pokud nebude přítomen na místě nebo se nevolnost či jiné příznaky projeví během vyučování či pobytu v družině, budeme zákonné zástupce  kontaktovat, aby si ho vyzvedli. Dítě bude mezitím umístěno do izolační místnosti, která je k tomuto účelu vyhrazena.

Máte podezření na onemocnění COVID-19 ve svém blízkém okolí?

Konzultujte svůj postup s lékařem a Krajskou hygienickou stanicí.

Aktuální informace zde.

Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení, jsou pro nás i vaše děti nezbytné.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Provozní doba školní jídelny na konci školního roku

25. 6. 2021

Vzhledem k úpravě času výuky z důvodu celoškolních “Her bez hranic” bude upravena provozní doba školní jídelny. V pondělí 28. a úterý 29. 6. : 11.00 – 13.30 h. Ve středu 30. 6. : 9.30 – 12.30 h. Více

Odborně tematické setkání s rodiči v rámci akce Pasování na čtenáře

22. 6. 2021

Milí rodiče! Zítra se uskuteční pasování na čtenáře 1. A a 1 C . Jistě se na tuto událost stejně jako my velmi těšíte. V rámci této akce jsme pro Vás připravili besedu na téma čtenářské gramotnosti a její podpory u Vašich dětí. Na besedě vystoupí Mgr. Šárka Kociánová, která vystudovala na Filozofické fakultě UK… Více

8.A získala 3. místo v literární kategorii soutěže Múzy na dálku! Gratulujeme!!!

22. 6. 2021

8. A si zaslouží velkou pochvalu! Jistě si vzpomínáte na kuriózní literární dílo, které společně vytvořili žáci a žákyně 8.A. Svoje dílo, pojmenované Zašifrovaná místa, posléze poslali do soutěže Múzy na dálku, kterou zorganizovala Městská část Praha 5.  Odborná porota ocenila 8.A 3. místem v literární kategorii. Žáci současně  získali speciální ocenění veřejnosti. Moc všem… Více