Základní škola a mateřská škola Barrandov

Rozvoj demokratické kultury na ZŠ Barrandov, Praha 5

Celkové zhodnocení realizace projektu

Během prvního sledovaného období se uskutečnila podstatná část naplánovaných aktivit. Všechny aktivity proběhly dne původního harmonogramu s výjimkou workshopů, spadajících pod KA 7. Jak v souhrnné zprávě zmiňujeme, oproti původnímu naplánování jsme museli provést změnu kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, která panovala v listopadu a prosinci roku 2021. Workshopy o Vietnamu, které byl původně naplánovány na měsíc listopad, jsme zrealizovali až v únoru 2022. Stejně tak jsme zareagovali v případě realizace workshopů o Ukrajině. S blížícím se válečným konfliktem jsme s mírným časovým předstihem zorganizovali právě tyto workshopy, abychom pružně zareagovali na nepříznivě se vyvíjející se situaci, která ve svých důsledcích opravdu přerostla ve válečný konflikt. Zdálo se nám vhodné a téměř nutné zareagovat na aktuální politické dění a dětem Ukrajinu a její kulturně politické dědictví přestavit s předstihem. Vzhledem k současné situaci to byl krok správným směrem.

Celkově se nám podařilo dodržet harmonogram všech akcí a zrealizovat velmi nabitý program. V současné době jsme procházíme závěrečnými přípravami na první výjezd do zahraničí, konkrétně na Slovensko. Současně jsme začali výběrové řízení na demokratické kurzy pro 6. třídy, které jsou naplánovány na září 2022 a započali jsme přípravy na realizaci festivalu Mezi kulturami, který proběhne v říjnu 2022. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s externími organizacemi, se kterými nad rámec harmonogramu ještě v měsíci červnu zrealizujeme sérii workshopů zaměřených na rozvoj demokratické kultury na obou stupních naší základní školy. Společně s těmito partnery budeme také realizovat několik aktivit v rámci výše zmíněného festivalu.

Jako klíčová se nám jeví taktéž postava externí průvodkyně, která systematicky pracuje s učiteli a vedením. Velký pokrok jsme zaznamenali v revizi veškeré dokumentace školy, zaměřené na analýzu stavu demokratické kultury na naší škole. Pravidelně probíhají setkání, konzultace a náslechy, jejichž cílem je podpořit celý pedagogický sbor v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, doporučení vhodných metod a forem práce aj. Externí průvodkyně pracuje na vytvoření Plánu demokratické kultury, jednotlivé kroky pravidelně konzultuje s interní průvodkyní, s vedením, s pedagogy a žákovským parlamentem.

Celkově průběh projektu hodnotíme pozitivně. První rok realizace projektu nám vybavuje cennými zkušenosmi pro realizaci aktivit, které budeme opakovat i v příštím školním roce. Nyní máme jasnou představu a časové náročnosti při plánování a realizaci jednotlivých KA, rizik, které mohou vzniknout, či jsme posíleni o nápady či inovace, kterými můžeme v příštím sledovaném období přípravy a samotnou realizaci ještě vylepšit. Jediným rizikem je epidemiologická situace, která může celkové plnění aktivit negativně ovlivnit. V současné době ale hrozbu nevidíme jako aktuální.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více