Základní škola a mateřská škola Barrandov

Historie a současnost školy

Barrandov

Starý Barrandov

Barrandov je mladou čtvrtí. Jeho historie se začala psát až ve 20. letech 20. století. Za vznik této části Prahy vděčíme Ing. Václavu Havlovi, otci Václava Havla (1. prezident ČR). Ten dostal po svém návratu z USA do Československa nápad postavit moderní a skvěle architektonicky řešenou zahradní čtvrť. Pro časopis Mladý svět v roce 1969 poskytl rozhovor, kde uvedl, že jeho inspirací byla Amerika. „Byl jsem po první světové válce předsedou Svazu československého studentstva a na své útraty jsem odjel na „inspekční“ cestu po univerzitách Spojených států. Při návštěvě kalifornské Berkleyovy univerzity jsem se ocitl v nádherné čtvrti kalifornských boháčů. A tam mě – bylo to ve čtyřiadvacátém roce – napadl Barrandov,“ uvedl dále v rozhovoru. Území, které odpovídalo jeho požadavkům, byla nepřístupná náhorní plošina nad Vltavou bez jakékoli zástavby.

Do realizace se Václav Havel pustil společně se svým bratrem Milošem Havlem. Nejdříve skoupil pozemky, které měly celkem rozlohu 55 ha. Dále původní název oblasti Habrová, který se Havlovi nezdál dostatečně exkluzivní, byl pozměněn na Barrandov podle francouzského vědce Joachima Barranda. V roce 1927 byl schválen projekt na výstavbu, byla zahájena stavba komunikace, následně i stavba inženýrských sítí k jednotlivým parcelám, kterých bylo 200. Téhož roku zahájila činnost v té době nejmodernější restaurace v Československu Terasy, kterým byly později dodělány garáže a čerpací stanice. Pod skálou byl k areálu restaurace postaven i plavecký bazén s tribunami. Výstavba na jednotlivých parcelách na Barrandově byla ponechána vkusu majitelů, přesto si však Havel nechával právo k nahlédnutí a konzultaci finálních plánů s architektem Maxem Urbanem, hlavním projektantem.

Barrandovské ateliéry

Roku 1930 byl nepřímo dán Pražským magistrátem podnět ke stavbě filmových ateliérů na Barrandově. Společnost AB skoupila cca 50 hektarů půdy nad zahradním městem a do konce roku 1931 byly už v Barrandovských ateliérech nafilmovány první záběry detektivního příběhu Vražda v Ostrovní ulici režiséra Svatopluka Innemanna. V roce 1939 byly Barrandovské ateliéry zabaveny Němci a byly zde natáčeny propagandistické filmy. Po 2. světové válce byly ateliéry znárodněny a po roce 1989 zprivatizovány. Dnes jsou ve vlastnictví holdingu AB Barrandov.

Sídliště Barrandov

V 80. letech 20. století bylo postaveno nové panelové sídliště v blízkosti filmových ateliérů. Sídliště bylo postaveno podle projektu G. Čelechovského západně od původní zástavby Barrandova. Realizace stavby proběhla v letech 1981-1986. Kapacita bytových domů činí 8489 bytů pro 29700 lidí. Sídliště je od původního Barrandova odděleno čtyřproudovou komunikací K Barrandovu, která navazuje na Barrandovský most. Na sídlišti bylo od 90. let postaveno ještě několik, již nepanelových bytových domů. Dále zde byl postaven parkovací dům a krytý a venkovní bazén. V současnosti se v oblasti sídliště Barrandov opět čile staví nové obytné domy.

Základní škola

Historie

První část školy byla otevřena 1. září 1986. Druhá budova školního areálu byla dána do provozu o rok později, 1. září 1987. Od tohoto roku sídlily na jedné adrese 1. a 2. základní škola Barrandov.

V roce 1997 byly školy sloučeny a pod jedním vedením vstoupily do právní subjektivity. Od následujícího školního roku 1997-1998 došlo k organizačním změnám. 1. stupeň byl umístěn v jedné budově (původně 2. ZŠ) a 2. stupeň v druhé budově areálu školy (dříve 1. ZŠ).

V roce 2003 byl škole propůjčen čestný název Základní škola Barrandov a od roku 2004 nese název Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615.

Chaplinovo náměstí – stejnojmenná stanice tramvaje v centru Barrandova, jejíž výrazným znamením je moderní ztvárnění železné červené kamery a postava Chaplina.

Charles Spencer Chaplin (16. 4. 1889 -25. 12. 1977) patřil ke slavným osobnostem světového filmu němé a později i mluvené éry. Slavné tituly Kid, Zlaté opojení, Světla ramp patří ke klenotům světové kinematografie.

Před budovou školy stojí plastika „Chaplin – Plastika němého filmu“ (1988) autora Vladimíra Preclíka (1929 – 2008), který vyhrál vypsanou soutěž. Jako základní materiál použil žulu a hydronalium a vytvořil šest siluet, šest fází filmového záběru. Jejich výsledkem je Charlie Chaplin sestupující z filmového plátna. Postava „věčného tuláka“ Charlieho se objevuje i ve výzdobě interiéru školy.

Vzhled budovy do roku 2013

Vzhled budovy od roku 2014

Charakteristika školy

Základní škola a mateřská škola Barrandov se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5 v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. Součástí školy jsou mateřská škola (kapacita 167 dětí), přípravná třída a školní družina určená pro žáky 1. – 4. ročníku (kapacita 400 žáků). V současnosti škola vzdělává 650 žáků od 1. do 9. ročníku. Škola klade důraz na čtení s porozuměním, jež považuje za nejdůležitější předpoklad pro úspěch v dalším celoživotním vzdělávání.   Využíváme inovativní formy a metody výuky (činnostní učení, matematika podle prof. Hejného, genetická metoda výuky, prvky kritického myšlení, projektová výuka, aj.) a neustále se dále vzděláváme v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Škola se zaměřuje:
• na výuku anglického jazyka metodou CLIL od předškoláků v mateřské škole až po 9. ročník,
• na informační a komunikační techniku (programy, psaní všemi deseti na klávesnici, aj.),
• na rozvoj estetického vnímání (Art program a keramika v MŠ, keramika 1. ročník v rámci výtvarné činnosti,
• na zdravý životní styl a environmentální výchovu.

Absolvent školy:
• dodržuje daná pravidla jako formy soužití ve skupině lidí, umí kooperovat a je zodpovědný za své chování,
• dokáže srozumitelně komunikovat písemnou i ústní formou v mateřském i cizím jazyce,
• má všeobecný rozhled, umí vyhledat, zpracovávat a uplatnit získané informace,
• v běžných životních situacích umí uplatnit dovednosti a vědomosti získané při výuce,
• chrání přírodu a životní prostředí.

Škola nabízí:
• grafomotorickou průpravu a výuku anglického jazyka pro předškoláky zdarma,
• pestrá nabídka mimoškolních zájmových aktivit přímo v areálu školy,
• exkurze, výlety, poznávací zájezdy, dopravní výchovu,
• vstřícnou, otevřenou atmosféru pro všechny (značka Rodiče vítáni), akce pro rodiče s dětmi,
• spolupráci s dalšími organizacemi (Věda nás baví, UK Praha, Ovoce do škol, Tvořivá škola,aj. ),
• informace na www.zsbarr.cz.

Výuka základní školy probíhá podle školního vzdělávacího programu Projekt 3D – Dobrovolně s Důvtipem k Dovednostem (viz náš školní vzdělávací program).

1. stupeň

Pedagogové vyučují podle třídních integrovaných učebních plánů a v průběhu školního roku zařazují do výuky projekty. Každý ročník má vždy jeden projekt společný. Výuka probíhá v kmenových učebnách –  všechny vybaveny interaktivní tabulí, dále se využívají odborné učebny – přírodopis, počítačové učebny, učebna jazyků, učebna hudební a výtvarné výchovy. Ve 2.– 3. ročníku probíhá plavecký výcvik v nedalekém bazénu v Aquaparku Barrandov a podle přání rodičů se organizuje plavecký výcvik i pro žáky přípravného ročníku. V 2. – 5. ročníku je zařazována dopravní výchova, která probíhá na školním dopravním hřišti.

Anglický jazyk se žáci učí od přípravného ročníku. V 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně, od 3. ročníku 3 hodiny týdně. S žáky vyžadujícími zvláštní péči pracují ve výuce asistenti pedagoga, dále výchovný poradce a speciální pedagog.

2. stupeň

Školní vzdělávací program klade důraz na využívání moderních metod výuky ve spojení s  velmi dobrými materiálními podmínkami, které škola má. Všechny  třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí. Dále je škola vybavena počítačovými učebnami, jazykovými učebnami, ale i další odbornými pracovnami – chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis, cvičná kuchyň, knihovna s klubovnou, keramická dílna, tělocvičny a hřiště pro výuku i zájmovou činnost, kinosál.

Výuka je doplněna projektovou výukou, exkurzemi, kulturními pořady a sportovními soutěžemi.

Kromě povinných vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů jsou podle zájmu žáků a jejich rodičů zařazovány do výuky volitelné předměty – sportovní hry a přírodovědná praktika v 6. ročníku, povinný druhý cizí jazyk od 7. ročníku – německý jazyk, ruský jazyk.

Škola rovněž nabízí bohaté možnosti v oblasti zájmové činnosti. Žáci školy mají možnost zapojit se do činnosti kroužků a zájmových útvarů sportovních – košíková, odbíjená, stolní tenis, florbal, sportovní hry, šachy, gymnastika, lakros aj., hudebních – hra na flétnu a kytaru, sborový zpěv, tanec, výtvarných – keramika, i vzdělávacích – angličtina, počítačový kroužek, věda nás baví.

Školní družina

Činnost školní družiny začíná každý pracovní den v 6:30 a končí v 17:30 hodin.

Školní družina koordinuje svoji činnost se zájmovými kroužky pořádanými školou. Doba, kterou žáci tráví v družině, je rozdělena do několika částí – rekreační, odpočinková a zájmová.

Zájmové činnosti probíhají v jednotlivých odděleních školní družiny – např. činnost sportovní, výtvarná, hudební, praktické činnosti, hudebně pohybová a dovedné ruce. Blízkost Prokopského údolí a sportovní areál školy s dopravním hřištěm skýtá velkou škálu možností ke sportovnímu vyžití a k vycházkám do lesa.

Mateřská škola

Mateřská škola se nachází na odloučeném pracovišti v ulici Renoirova 648 a detašovaném pracovišti v přízemí základní školy. Je rozdělena do 6 tříd s kapacitou 167 dětí. V areálu budovy MŠ je také školní kuchyně s jídelnou.

Od školního roku 2016 -17 máme jednu specializovanou třídu pro ne tříleté děti, kde působí 2 učitelky a dvě chůvy.

V rámci školního vzdělávacího programu Radostnou hrou k získávání nových dovedností probíhají pro děti pravidelné aktivity. Navštěvují divadelní představení, noční dobrodružství, zamykání lesa s lampiónovým průvodem, karnevaly, výstavy, výlety, zahradní slavnosti, besídky, společné akademie s žáky základní školy, výtvarné dílny pro děti a rodiče, sportovní a hudební kroužek, seznamují se s prací na PC a mají dopravní výchovu.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více