Základní škola a mateřská škola Barrandov

Průzkum "Agresivita na školách"

15. 11. 2014  |  Školní aktuality

Výsledky rozsáhlého výzkumu “Agresivita dětí ve škole”, jehož jsme se účastnili v roce 2011.

Vážená paní ředitelko, vážení pedagogové,

velice Vám děkujeme za účast ve výzkumu „Agresivita dětí ve škole: analýza kontextu prostřednictvím percepce učitelů a žáků“, který probíhal ve Vaší škole v roce 2011 formou vyplnění on-line dotazníku. Díky velkému počtu zapojených škol (115), učitelů (1005) a žáků (3165) jsme získali velmi cenné poznatky o agresivitě dětí školního věku a o zkušenostech a názorech učitelů na tento jev. Výsledky naznačují, že agresivní chování žáků ve školách má dopad na duševní pohodu a pracovní spokojenost významné části učitelů.
Podrobněji se s výsledky můžete seznámit v přiložené zprávě, která je součástí tohoto mailu. Kompletní výsledky výzkumu, jehož se Vaše škola zúčastnila, najdete na: http://www.cepros.cz/veda-a-vyzkum/agresivita-deti-ve-skole:-analyza-kontextu-prostrednictvim-percepce-ucitele-a-zaku.html
Z těchto výsledků vyjímáme:
– 63 % učitelů se setkala s nějakou formou kyberšikany;
– 56 % učitelů registruje denně projevy agresivity mezi žáky navzájem;
– 48 % učitelů zažilo hrubou slovní agresivitu žáků vůči své osobě;
– 4,4 % učitelů má zkušenost s fyzickou agresivitou žáků vůči jejich osobě;
– potřebu zvýšit informace a sociální dovednosti při zvládání agresivity žáků uvedlo 30 % učitelů;
– 56 % učitelů by ocenilo větší podporu ze strany vedení školy;
– učitelé se shodli, že se jim nedaří účinně oddělovat pracovní a soukromý život a stresy ze školy se promítají do jejich osobního života.
O zásadních zjištěních studie informujeme odbornou i širokou veřejnost, kupř. Česká televize odvysílala zprávu věnovanou agresivitě na základních školách a našemu výzkumu 1. listopadu v hlavních zprávách, informace mj. odešly na Ministerstvo školství a Školní inspekci.

Za tým CEPROSu

PhDr. Ladislav Csémy
hlavní řešitel studie
vědecký pracovník a konzultant CEPROS
a
Eva Čápová, DiS.
ředitelka
CEPROS-Centrum výzkumu protidrogových služeb
a veřejného zdraví, o.p.s.
www.cepros.cz

Agresivita na školách z pohledu učitelů (závěrečné shrnutí)

 • Jednoznačně nejrozšířenější formou agresivního chování žáků je podle učitelů hrubá slovní agrese mezi žáky.
 • Agresivní chování žáků má velký vliv na spokojenost pedagoga s jeho profesí i na jeho duševní pohodu.
 • Většina učitelů zastává stanovisko, že si s agresivitou umí poradit, že má dostatek informací, sociálních dovedností a nástrojů, aby agresivitu žáků zvládla.
 • Učitelé by přivítali větší podporu ze strany vedení školy.
 • Agresivita mezi žáky výrazně ztěžuje výuku a zhoršuje klima ve třídě.
 • Největší podporu získal názor, že škola potřebuje účinný nástroj, jak přimět rodiče, aby omezovali agresivitu dětí ve škole.
 • Učitelé významně podporují myšlenku, aby jim s řešením agresivity žáků pomáhal i jiný subjekt, vedle rodičů i odborník, např. školní psycholog, aby se mohli plně věnovat výuce.
 • Učitelé jsou ve velké většině pro zavedení možnosti dočasného vyloučení žáka ze školní docházky v případě jeho zvláště agresivního chování.
 • Za nejúčinnější prostředky potlačování agresivity žáků učitelé považují osobní a pedagogický přístup pedagoga, angažovanost rodičů a uplatňování školní prevence, peer programů apod.
 • O účinnosti uvedených způsobů ovlivňování agresivity žáků jsou více přesvědčeni ti pedagogové, kteří jsou ve svém učitelském povolání spokojeni a práce je uspokojuje a obohacuje.
 • Skeptičtější jsou učitelé, kteří svůj psychický stav hodnotí jako horší a uvádějí, že je práce učitele psychicky zatěžuje.

Agresivita na školách z pohledu žáků – (závěrečné shrnutí)

 • Žáci jako nositelé agrese se nejčastěji dopouštějí slovní agrese, z fyzické agrese jsou nejčastější rvačky.
 • Nositeli všech typů agresivního chování jsou významně častěji chlapci. Zpravidla četnost agrese roste s vyšší třídou, neplatí to však ve všech případech.
 • Nejméně jsou nositeli agrese děti žijící v úplných rodinách s oběma vlastními rodiči. Jako klíčový faktor se ukázalo množství času, které dítě tráví s oběma či jedním z rodičů. Platí, že čím je toto množství času větší, tím méně často se dítě chová agresivně.
 • Agresor je často hodnocen z hlediska svého školního výkonu jako slabší než průměrný.
 • Toto chování je často provázeno pocity osamění, nespokojenosti ve škole, pocity stresu vyvolávanými školními povinnostmi.
 • Agresivní děti jsou svými rodiči významně častěji fyzicky trestány.
 • Výzkum prokázal, že faktor agrese a četnost jeho výskytu je jedním z klíčových komponentů významně ovlivňujících pohodu dětí ve škole a jejich subjektivní vnímání školní reality.
 • Děti, které se staly v posledním roce obětí agrese, vykazují některé společné rysy:
 • Obětí slovní nebo fyzické agrese, ať ze strany spolužáků, nebo ze strany učitelů, se ve větší míře stávají chlapci. Ročník, který děti navštěvují, má vliv pouze v některých případech agresivního jednání.
 • Zpravidla nemá vliv, zda dítě-oběť agrese pochází z úplné rodiny či nikoliv, zda v rodině vyrůstá samo nebo se sourozenci a zda s ním rodiče tráví více času.
 • Jednoznačně platí, že děti, které se staly objektem agrese, se zpravidla cítí osamělé, nelíbí se jim ve škole a školní povinnosti je stresují.
 • Bylo rovněž prokázáno, že tyto děti jsou doma ve větší míře fyzicky trestány.
 • Děti, které jsou objektem agrese, se ocitají v situaci, kdy jsou objektem agrese ve škole i doma ze strany rodičů. Tato situace může pro ně být často neřešitelná a ústit v další poruchy chování.
 • Pokud se týká šikany, častěji se její obětí stávají chlapci. Rozšířenější je v nižších třídách.
 • Ve vztahu k učitelům šikanované děti vyjadřují názor, že u nich nenalézají potřebnou pomoc a podporu v obraně proti šikaně.
 • Ve srovnání s ostatními jsou šikanované děti častěji doma rodiči fyzicky trestány.

Kvantitativní výstupy (závěrečné shrnutí)

 • Kvalitativní studie ukázala minimum rozdílů v četnosti agresivního chování mezi žáky prvního a druhého stupně základních škol.
 • Všechny školy měly svůj nastavený řád a mechanismus prevence i způsoby, jak se s chováním překračujícím normy vyrovnávat a jak postupovat.
 • Určitým omezením otevřenosti je obava škol o vlastní existenci. Vzhledem k výraznému poklesu počtu žáků vedou školy boj o děti, často proto zahlazují různé nepříznivé případy.
 • Agresivní chování žáků se dle názoru pedagogů proměňuje (je sofistikovanější a vztahovější) anebo vzrůstá. Situace podle nich odpovídá stavu společnosti.
 • Rozdíl mezi chováním žáků na vesnici a ve městě se přibližuje díky podobnému trávení volného času.
 • Mobilita rodičů spoluvytváří neformálně ustavené výběrové školy, kde je agresivita nižší díky možnosti vybrat si motivované žáky a vyloučit žáky problémové.
 • Děti ze sociálně slabších rodin jsou odkázány na lokální vzdělávání.
 • Pro chování žáků je velice důležité prostředí: architektura budovy, její velikost a přehlednost, které dává učiteli i žákům možnost se ve škole potkávat a být viděni.
 • Problémové děti často pocházejí z problémových rodin, ať jsou to problémy rodiny špatně fungující anebo rodiny sociálně slabé.
 • Rodiče spoluvytvářejí kvalitu školy a její sociální klima: výběrem školy, mírou spolupráce se školou, požadavky, které na školu a své dítě kladou, a rodinnou výchovou, která je základním východiskem chování každého žáka.
 • Je obvyklé, že děti nemají dost pohybu a sportovního vyžití. Na druhou stranu sportovní prostředí s sebou nese zesilující projevy agresivního chování.
 • Každá škola nastoluje hranice pro přijatelné chování svých žáků. Součástí funkčnosti systému je pravidelný dohled a nepřetržitá kontrola, která souvisí s celkovou školní disciplínou.
 • Velké školy mají potřebu školních psychologů, neboť problémů, které jsou k řešení, je pro členy učitelského sboru mnoho.
 • Známky z chování jsou ne zcela funkčním trestem, který více poškozuje školu než žáka.
 • Alternativní tresty napomáhají inkluzi žáka a vysvětlení jeho chování.
 • Učitelé by uvítali možnost vyloučit žáka z výuky na dobu určitou a v případě přechodu nového žáka na školu, podmínečnou dobu přijetí, např. 1 měsíc.
 • Povolání učitele je velice náročné a v naší zemi není mnoho standardizovaných podpůrných prostředků.
 • Kultura kolegiální podpory učitelů školy neboli společné řešení problémů a otázek je významným autopreventivním prvkem.
 • Našemu školství chybí funkční externí mechanismus podpory, jako je tomu v zahraničí.
 • Učitelé se potřebují naučit a používat techniky umožňující oddělovat pracovní a soukromý život, což by mělo být součástí profesionální přípravy učitelů.
 • Učitelům se celkově nedostává průběžného ocenění a pochvaly za jejich náročnou práci.

Více zdeBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Velikonoční vyrábění v 7.C

31. 3. 2023

Velikonoční svátky se blíží mílovými kroky a i my, zástupci 7. C a přípravné třídy Včeliček, jsme se přidali k přípravám na Velikonoční jarmark. Vyráběli jsme překvapení, která můžete vidět a koupit na našem „stánku“. Víc se rozepisovat nebudeme, přijďte na jarmark a vše uvidíte na vlastní oči. Žáci a žákyně Včeličky, 7. C a… Více

Pozvánka na 1. Barrandovský SWAP v rámci Velikonočního jarmarku

31. 3. 2023

Pozvánka na SWAP – máte doma věci, které již nepoužíváte, ale dalším by mohli udělat radost nebo posloužit? Přineste je na náš první SWAP, který se bude konat v rámci Velikonočního jarmarku v úterý, 4.4. od 15h do 17h před školou. A co to vlastně je? Jednoduše výměna zboží (oblečení, věci do domácnosti, tašky, kufry,… Více

Matematický klokan znovu potvrdil, že naše žáky matematika baví

31. 3. 2023

Matematický klokan březen Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která není určena jen nejlepším, nejtalentovanějším matematikům, ale jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků. Chce jim ukázat zábavnou matematiku,  přesvědčit je o tom, že při řešení různě obtížných netradičních úloh může každý zažít radost z úspěchu a my jsme se do této soutěže už poněkolikáté zapojili.… Více