Fulltextové vyhledávání 2.0

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
Zájezd do Toskánska 2024
19
Zájezd do Toskánska 2024
20
Zájezd do Toskánska 2024
21
Zájezd do Toskánska 2024
22
Zájezd do Toskánska 2024
23
Zájezd do Toskánska 2024
24
Zájezd do Toskánska 2024
25
Zájezd do Toskánska 2024
26
Zájezd do Toskánska 2024
27 28 29
Změna termínu "Školy nanečisto"
30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní jídelna > Vnitřní řád školní jídelny

                                Vnitřní řád školní jídelny

 Vnitřní řád ŠJ 2023_24.docx

 1. Vnitřní řád

 

Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., v platném znění, dalšími obecně platnými předpisy, je součástí organizačního řádu školy.

 

2. Soubor pokynů pro žáky a zákonné zástupce

 

Ředitelka školy vydává pokyny k organizaci stravování, které jsou trvale vyvěšeny v ŠJ a na webových

stránkách školy.

 

3. Identifikace strávníka

 

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování v ŠJ.

Zájemce (žák, zaměstnanec, cizí strávník) o stravování si musí zakoupit čip na celou dobu docházky v kanceláři ŠJ. Po ukončení docházky žák (zákonný zástupce), zaměstnanec, či cizí strávník ihned (nejpozději do 14 dnů) odevzdá neporušený čip v kanceláři ŠJ a zálohová částka mu bude vrácena.

Při ztrátě čipu žák dostává lístečky u okénka kanceláře ŠJ. Pokud žák čip do týdne nenajde, musí zakoupit nový.

 

4. Cena oběda

 

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci

celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo bude upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky, saláty apod. budou vydávány v miskách. Připomínky zákonných zástupců ke stravování možno oznámit telefonicky 733 643 293 nebo písemně jidelna@zsbarr.cz vedoucí ŠJ a ředitelce školy reditel@zsbarr.cz.

(Jídla pro netříleté děti jsou označeny v jídelníčku MŠ Renoirova barevně!)

 

                Ceny stravného do 30.9.2023           od 1.10.2023                                      

 

I. stupeň (7-10 let)                          35,- Kč                  36,-Kč

II. stupeň (11-14 let)                      37,- Kč                  38,-Kč

II. stupeň (nad 15 let)                    40,- Kč                  41,-Kč

Děti MŠ                                               43,- Kč                  44,-Kč

Předškoláci                                        46,- Kč                  47,-Kč

Přípravný ročník ZŠ                         46,- Kč                  47,-Kč

Cizí strávníci                                   100,- Kč                100,-Kč

 


 

5. Platba

 

Platba stravného probíhá zálohově nejpozději do 25. dne v měsíci složenkou, bezhotovostním

převodem přes účet ŠJ 99 88 99 02/5500, variabilní symbol přiřadí vedoucí ŠJ, zpráva pro

příjemce: jméno a příjmení strávníka - nebo hotově v kanceláři ŠJ každý den v době 7:00 - 8:00 a 11:00 -14:00 hodin.

V případě, že strávník nemá včas zaplaceny obědy na následující měsíc, ztrácí nárok na vydání oběda.

Vyúčtování se provádí na konci daného měsíce, přeplatky jsou převedeny do dalšího měsíce. Na konci školního roku jsou přeplatky vráceny v červenci na účet zákonného zástupce.

 

6. Přihlašování obědů přes internet a jídelníček

 

Obědy se přihlašují na: www.e-jidelnicek.cz. Strávník musí mít vlastní PIN, který obdrží u vedoucí

ŠJ. (Bez vlastního PINu lze pouze do jídelníčku nahlédnout.)

Evidenční číslo ŠJ: 11150

Vedoucí stravovacího zařízení zveřejňuje jídelníček na nástěnce v ŠJ a webových stránkách školy 14 dní předem, pokud tomu nebudou bránit provozní důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena.(Jídla pro netříleté děti (Broučci) jsou označeny v jídelníčku MŠ Renoirova barevně!)

 

7. Odhlašování obědů ZŠ a MŠ

 

Odhlášky obědů přijímáme ráno do 8 hodin.

Odhlásit oběd je možno osobně, telefonicky na tel. čísle 733643293 nebo e-mailem jidelna@zsbarr.cz, na telefony: Renoirova721 275 634, MŠ při ZŠ 605 354 943.

 

V době nemoci není nárok na odběr oběda. Zákonný zástupce musí oběd odhlásit. První den nemoci je možné odebrat oběd do jídlonosiče (nesmí být skleněné) pouze v době k tomu určené. Všichni přihlášení strávníci jsou povinni každou nepřítomnost nebo ukončení stravování nahlásit vedoucí ŠJ, jinak jsou automaticky počítáni do stavu strávníků a jsou povinni neprojedené obědy uhradit!

 

8. Výdej obědů

 

Čas                                        Třídy

08:30 - 09:00                      svačina MŠ a PT

11:00 - 11:30                     jídlonosiče, cizí strávníci

11:20 - 12:00                     oběd MŠ a PT

11:45 - 12:30                     1. ročník, zaměstnanci

12:35 - 13:50                     2. – 9. ročník dle rozvrhu, zaměstnanci

13:50 - 14:00                      jídlonosiče, cizí strávníci

14:30 - 15:00                     svačina MŠ

 


 

9. Dietní stravování žáků školy

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu. Tomu musí odpovídat technické a personální zabezpečení školní jídelny na takové úrovni, aby byla schopna tuto službu poskytnout. Naše školní jídelna nesplňuje požadované technické a personální zabezpečení, aby mohla dietní stravu vařit. Nabízíme zákonným zástupcům (dále ZZ) žáků možnost přinést do ŠJ připravenou stravu doma.

 

Postup:

·         Odevzdat písemnou žádost ZZ žáka (ke stažení dokumenty ŠJ) vedoucí ŠJ (jméno a příjmení

žáka, datum narození, bydliště, upřesnění diety, donáška jídla do ŠJ).

·         Odevzdání pokrmu (výrazně označená nádoba příjmením žáka a třídou) v době mezi

·         6:30 – 8:00 hodin bočním vchodem do ŠJ.

·         Pracovnice ŠJ převezme pokrm a uskladní jej v chladničce k tomuto účelu určené.

·         Při příchodu na oběd si žák u okénka vyžádá svůj donesený oběd, který bude ohřátý v mikrovlnné troubě a předán ke konzumaci. Nádobu od oběda pracovnice ŠJ odevzdá žákovi.

·         Za skladbu jídel v průběhu týdne a za kvalitu pokrmu zodpovídá zákonný zástupce žáka.

·         Lze kombinovat stravování ve ŠJ (podle jídelníčku) a donesené stravy z domova.

 

10. Povinnosti strávníků

 

·         Žáci pomalu vstupují do ŠJ v doprovodu pedagoga,

·         dodržují pokyny pedagogů vykonávající dohled v ŠJ i zaměstnanců ŠJ,

·         chovají se tak, aby neohrožovali bezpečnost svou a ostatních spolužáků,

·         strávník si umyje před obědem ruce v přípravně před ŠJ,

·         při čekání na jídlo zachovávají strávníci klid, nepředbíhají, nestrkají se,

·         ze zásobníků si vezme tác, na který si připraví příbor, přiloží čip k displeji, vyčká na vydání

oběda, pak pokračuje k výdeji polévky, nápoj si z připravených barelů nalévá sám

a každý strávník má nárok na 0.2 l nápoje,

·         při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti,

které by mohly způsobit jeho pád,

·         při jídle dodržují pravidla slušného stolování a klid, jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě,

·         po konzumaci oběda uloží podnos na určené místo a použité nádobí odloží do okénka u myčky nádobí,

·         v případě znečištění stolu či podlahy ihned informují dohled v ŠJ,

·         technické nebo hygienické závady hlásí vedoucí ŠJ,

·         úraz, nevolnost hlásí strávníci ihned dohledu v ŠJ,

·         ohleduplně a pomalu odcházejí z ŠJ.

 

11. Povinnosti dohledu v ŠJ

 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice úklidu, včetně stolů a

podlahy znečištěné jídlem.


 

Dohlížející pracovníci:

·         vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních

·         stravovacích návyků,

·         při úrazu žáka v ŠJ zajistí prvotní ošetření žáka a šetření úrazu (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů, oznámí úraz zákonnému zástupci žáka) a oznamuje úraz vedení školy.

·         Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

 

 

Platnost od 1. září 2023

Vypracovala:                      Ilona Kučerová

Schválil:                               Ladislav Olšina, vedoucí ŠJ

 

 

 

Mgr. Veronika Urban Volfová, ředitelka školy