Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinné předškoláky na týden 16.-20. 11. 2020

16. 11. 2020  |  Berušky  |  Veverky

TV činnosti:

–        správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

–        pohyb v nerovném terénu – chůze, běh, přelézání, podlézání; turistika v přírodě

–        házení a chytání míče

–        jakýkoliv pohyb na čerstvém vzduchu – jízda na kole, koloběžce apod.

–        opakování jógových pozic podle znalostí dětí

–        jemná motorika: prstová cvičení – např. konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů, to samé druhou rukou, oběma rukama; postupně vztyčovat prsty pravé nebo levé ruky se zavřené pěsti; ukazováček, prostředníček střídavě ťukají do stolu

 

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

–         nácvik bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní

–        praktický nácvik bezpečného chování v některých situacích, které mohou nastat – na dopravním hřišti, na vycházkách

–        práce s obrazovým materiálem (knihy, encyklopedie, časopisy, PC)– třídění dopravních prostředků (létá, jezdí, pluje)

–        rozlišovat pojmy vpravo a vlevo

–        získávání praktické orientace v okolí školy, bydliště vycházky do okolí s cíli různých institucí (obchody, poliklinika, policie,…-pouze z venku)

–        rozlišování časových vztahů (části dne, týdne, roku, jejich pojmenování)

–        základní poznatky z oblasti společnosti (znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky, oblečení)

–        dechová, fonační, artikulační cvičení

–        fonematické vnímání, analýza a syntéza – identifikace různých zvuků (hlasy zvířat, hudební nástroje, mačkání papíru…); rozlišování intenzity (hlasitosti) a frekvence (výšky); rozlišování zvukových prvků (krátký x dlouhý tón); rozlišování podobně znějících slov (miska x myška); rozlišování délky samohlásky ve slově (bílá x bila)

–        zvuková stránka řeči – spojování zvuků a hlasů s konkrétními předměty, správné vyslovování slabik, slov, vět

–        slovní zásoba – vytváření a užívání antonym (vysoký x nízký); vytváření a užívání synonym (chlapec – kluk – hoch); vytváření a užívání homonym (zámek – stavba x zámek – u dveří); vytváření a chápání slov citově zabarvených

–        gramatika – používání a doplňování správné předložky; používání správného slovosledu a tvarů slov při popisu jednoduchého obrázku; vytváření zdrobnělin

 

Enviromentální činnosti:

–        pozorování změn v přírodě, počasí, zvířat

–        společná péče o domácí mazlíčky

–        recyklace odpadu

–        voda – neplýtváme; energie – zhasínáme

–        prohlížení atlasů, encyklopedií

–        poznávat všemi smysly

–        Co máme společného? (rostliny, zvířata, lidé)

–        poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti

 

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

–        kreslení, malování, modelování, lepení, stříhání – využívání různých technik, výtvarných potřeb

–        překládání papíru, skládání z papíru

–        kresba postavy

–        manipulační aktivity se stavebnicemi, drobnými předměty, skládankami, mozaikami, navlékání korálků

–        sbírání korálků ze stolu a jejich předávání do druhé ruky

–        samostatné stříhání a lepení

–        procvičování koordinace činnosti rukou a zraku při práci s drobným materiálem

–        procvičování samostatného obouvání a zouvání – uzel na tkaničce, skládání a uložení oblečení na určené místo, zapínání a rozepínání zipů, knoflíků

–        správné používání celého příboru

–        správné používání kapesníku

–        samostatné umývání se, utírání, česání, používání toalety a toaletního papíru

–        samostatné přinášení svého jídla, uklízení si svého místa po stolování

–        využívání celé škály konstruktivních stavebnic, pokus o nové tvořivé postupy při hrách

 

Předmatematické činnosti:

–        porovnávání podle délky, šířky, výšky; porovnávat předměty přikládáním k sobě

–        určovat vlastnosti daných předmětů (barva, tvar…)

–        vytvářet skupiny předmětů se stejnou vlastností a naopak

–        umět používat slova typu – všechny, jen některé, prázdný, plný, krátký…

–        tvořit skupiny předmětů o stejné vlastnosti

–        snažit se rozpoznat pravdivost či opak různých tvrzení

–        rozvíjet schopnost užívat termíny před, hned za, poslední…

–        předčíselné představy –  vytvářet množiny předmětů o daném počtu; osvojovat si číselnou řadu; porovnávání dvou skupin

 

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

 

–        zpíváme si celá rodina – zpěv známých písní; rytmizace na tělo, na cokoliv co má zvuk

–        poslech různých skladeb

 

AJ: pouze pokud rodič sám hovoří anglickým jazykem

–        základy konverzace – Jak se jmenuješ? Jmenuji se… Jak se máš? Používáme – I´m happy; I´m good; I´m sad; I´m afraid; I´m angry…

–        slovíčka opakování – jablko, hruška, švestka, citron, banán, pomeranč, rajče, brambora, mrkev, (slunce)

–        slovíčka opakování –  boty, ponožky, triko, kalhoty, svetr, bunda

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více