Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Přípravka

Přípravná třída

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/25

Termín zápisu: 2.5.2024 v časech 10:00-12:00 a 15:00-17:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele pro 1.stupeň.

Zápis proběhne bez nutnosti přítomnosti dítěte. Jedná se o vypořádání potřebných dokumentů.  
 
Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. v aktuálním znění). 

K zápisu potřebujete

 • vyplněnou Žádost o přijetí do přípravné třídyformulář naleznete na tomto odkazu webu Prahy 5
 • doporučení k docházce do přípravné třídy z pedagogicko-psychologické poradny (PPP)
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (jenom v případě odkladu)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • u rozvedených rodičů kopii rozhodnutí o svěření do péče
 • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

Upozornění

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy dostane zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb.

Děkujeme Vám za zájem o naši přípravnou třídu a zároveň Vás zveme na Organizační schůzku rodičů dětí z přípravné třídyO konkrétním termínu budete včas informováni.

Těšíme se na Vás.

Vedení školy

Dokumenty 

 

Přípravná třída 

Přípravná třída je zřízena v Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve znění pozdějších předpisů je podle § 47 zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (dle § 47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., ve znění účinném od 15. 2. 2019).Cílem přípravné třídy je připravit děti k úspěšnému startu do první třídy. Malý kolektiv dětí (10 až 15) pak umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně. 

Třída 

Přípravná třída je umístěna v hlavní budově školy pod školní jídelnou. Třída je rozdělena na dvě části – hernu a pracovní koutek. Děti zde mají k dispozici různé didaktické hry, dřevěné divadlo, stavebnice (lego, kapla, dřevěné kostky apod.), magnetické stavebnice, motanice, knihy a časopisy, molitanovou stavebnici, omalovánky, švihadla, obruče, výtvarný materiál – modelínu, voskovky, fixy, křídy, trojhranné pastelky a další. Vše děti využívají při vzdělávacích činnostech a také při volné hře. Ve třídě je umístěna i tabule, kterou využíváme zejména při grafomotorických cvičeních a při výuce angličtiny. Při hudebních činnostech hrajeme na nejrůznější rytmické nástroje, kytaru, flétnu. 

Organizace výuky 

Vzdělávání probíhá dle třídního vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací nabídka je rozpracována do  jednotlivých vzdělávacích bloků, které na sebe navazují. Vzdělávací bloky jsou zaměřené na jednotlivá roční období, na poznávání spolužáků, prostředí školy a okolního světa, pravidla třídy, dopravní výchovu apod. Například: Hajný je lesa pán, Brzy budu školákem, Aprílové počasí… Nejedná se o klasickou vyučovací jednotku ohraničenou zvoněním, ale o blok s volným, metodicky zpracovaným průběhem. 

Při vzdělávacích činnostech využíváme různé didaktické hry, pracovní listy, obrazový materiál a různé předměty k manipulaci. Děti pracují s pracovním sešitem určeným pro předškolní vzdělávání Už se těším do školy. Zároveň zde probíhá 1x týdně i výuka anglického jazyka. Při výuce používáme mnoho názorných a manipulačních pomůcek, obrázkové karty, pracovní sešit a maňásky. Všechny úspěchy dětí jsou zaznamenávány do Záznamníčku malého školáka, kde si rodiče mohou přečíst, co jsme daný den dělali a děti dostávají do notýsku razítka a samolepky. 

Organizace dne 

 • Od 6:30 hod. je možné přivádět děti do ranní družiny. V 7:45 hod. děti spolu s vychovatelkou přecházejí do přípravné třídy. 

 • V 8 hodin začíná úvodní blok, ve kterém cvičíme v ranní tělovýchovné chvilce, na kterou zpravidla navazuje ranní kruh, ve kterém si povídáme o tématu, které bude prostupovat celým dnem. 

 • V 9 hodin odcházíme na dopolední svačinu do školní jídelny. 

 • Od 9,30 hodin děti pracují na různých úkolech, které souvisí s tématem dne. Hry a úkoly jsou prokládány tělovýchovnými chvilkami a děti mají též možnost si zahrát a odpočinout při volné hře. 

 • Od 10:30 hod. se věnujeme výtvarným činnostem, různým hrám, chodíme cvičit do tělocvičny. Máme možnost navštěvovat počítačovou učebnu a hudebnu, keramickou dílnu, dřevodílnu. 

 • Využíváme i dopravní hřiště a areál sportovišť  ZŠ. Protože je naše škola umístěná v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí, chodíme  na procházky do lesa a v případě příznivého počasí i na dopolední výlety do Prokopského údolí i do Malé Chuchle. 

 • Ve 12 hodin odchází děti na oběd. 

 • V době od 12:30 do 13:00 hodin si mohou zákonní zástupci vyzvednout děti, které odcházejí po obědě domů. Děti, které zůstávají ve školní družině, v této době relaxují. Následuje zájmová činnost (společenské hry, kreslení a malování, vyrábění z papíru a jiných materiálů, volná hra). 

 • Ve 14 hodin děti odcházejí na hřiště nebo na vycházku. Po návratu z pobytu venku svačí. V 16,15 hodin přecházejí děti do společného prostoru školní družiny, kde si je zákonní zástupci mohou vyzvednout nejpozději do 17:30 hodin. 

 • Děti mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky organizované školou či jinými organizacemi. 

 

Akce přípravné třídy 

 • Divadelní představení ve škole i mimo ni 

 • Návštěva výstav s vánoční nebo velikonoční tématikou 

 • Noční dobrodružství – Noc s Andersenem 

 • Návštěva knihovny 

 • Výlety, putování Prahou 

 • Den v čertovské škole a mikulášská nadílka 

 • Dopravní výchova na dopravním hřišti, preventivní pořady Městské policie 

 • Tříkrálový průvod 

 • Masopustní rej 

 • Sportovní klání 

 • Rej čarodějnic 

 • Den dětí 

 • Tvořivá dopoledne v keramické dílně 

 • Vystoupení pro rodiče 

 

Výchovný a vzdělávací obsah 

V rámci vzdělávacích činností rozvíjíme všechny složky osobnosti dětí. 

 • Sebeobsluha – vedeme děti k zvládnutí osobní hygieny, samostatnému oblékání a obouvání, zavazování si tkaniček, k používání nože a vidličky při jídle, k udržování pořádku a čistoty kolem sebe; 

 • Sociální dovednosti – znát a používat jména svých spolužáků, dokázat požádat o pomoc, poprosit, poděkovat, naučit se jednat s ostatními, pohybovat se na známých místech i bez dozoru dospělého, naučit se pracovat ve skupině, při práci se pokusit nerušit ostatní spolužáky, naučit se pracovat v komunitním kruhu; 

 • Jazyková výchova – učíme se naslouchat ostatním, klást jednoduché otázky, vyprávět jednoduchý příběh, vytleskat slova na slabiky, určovat první a poslední hlásku ve slovech, učíme se aktivně poslouchat příběh, nedílnou součástí jsou říkadla, básničky, které rytmizujeme a spojujeme s pohybem, dramatizujeme pohádky; 

 • Předmatematické představy – učíme se poznávat časoprostorové vztahy – začátek, prostředek, konec, pojmy před, za, uprostřed apod., učíme se poznávat geometrické tvary, počítáme předměty, stavíme komíny s daným počtem prvků apod; 

 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky – hrajeme nejrůznější pohybové hry, zapojujeme všechny smysly – hmat, chuť, čich, zrak, vtělocvičně i venku skáčeme přes švihadlo, házíme, chytáme míč, zdoláváme překážkové dráhy. Cvičíme prstíky, dbáme na správný úchop psacího náčiní, hrajeme si s drobnými částmi stavebnic apod; 

 • Hudební výchova – zpíváme písničky s doprovodem kytary a jiných nástrojů, hrajeme na různé rytmické nástroje, učíme se správně dýchat, učíme se jednoduché taneční kroky a pohybové doprovody k písním; 

 • Výtvarná a pracovní výchova – poznáváme barvy, tvoříme pomocí nejrůznějších výtvarných technik, obkreslujeme šablony, frotujeme  předměty, stříháme, lepíme a vyrábíme z papíru nebo z přírodních materiálů, které si přineseme zvycházky. 

Hodnocení dětí 

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. Na konci druhého pololetí školního roku rodiče dostávají zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a další doporučení pro další vzdělávání dítěte. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách. 

Docházka do přípravné třídy nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole. V mateřské i základní škole jsou organizovány Dny otevřených dveří, v případě zájmu se můžete podívat na práci a prostředí vpřípravné třídě.